HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

virat  

fjäka mdáh ojfia wfma .hdka tlal úrdÜ flda,s kgmq keá,a, wka;¾cd,hu l<Uhs
1999 jif¾ mgka Y%S ,xld l%slÜ lKavdhu Èß .ekaùfï ksr; .hdka fiakdkdhl 2006 jif¾ mgka lKavdhu iu. úfoaY ixpdrhkays o ksr; fjk w;r Tyq fï jk úg bkaÈhd Y%S ,xld ixpdrhg tla fjñka isákjd'
Y%S ,xld lKavdhu Èß .ekaùfï ld¾hh fjkqfjka úfoaY ixpdr i|yd iyNd.S ùu i|yd ;udg mß;Hd.YS,Skaf.a iy l%slÜ l%Svlhkaf.a wkq.%yh ,efnk nj;a .hdka fiakdkdhl mjihs'

‘l%slÜ lshkafka Ôú;h jf.hs' fldhs fudfydf;a fjkia fjhso lshkak neye'

wms yoj;skau l%slÜ l%Svdjg wdofrhs' Èkqj;a merÿk;a rg fjkqfjka Y%S ,xld lKavdhu Èß .kajkjd’ .hdka fiakdkdhl mjihs'b;ska wo wms fï lshkafka miq.sh od újdy jqkq bka§h l%slÜ l%Svl úrd;a fld,sf.a ñ;=rkaf.a idoh Bfha bkaÈhdfõ§ meje;ajqjd'

tys§ bka§h l%Svlhka fukau f,dj uq,a fmf,a l%slÜ ;re ila meñK isáhd'b;ska fï idohg .hdka fiakdkdhl;a tl;= fj,d ysáhd'

b;ska fuysÈ  yefudau uú; lrñka úrdÜ flda,s;a tlal wfma .dhka vdkaia tlla odkjd

tu ùäfhdaj my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter