HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Virat Kohli and Anushka Sharma wedding  


úrd;a flda,s & wkqIald I¾ud
b;d,sfha§ hq. Èúhg


,xldfõo jeä jYfhka l:dnyg ,lajQ bka§h l%slÜ l%Svl úrd;a flda,s yd fnd,sjqâ ks<s wkqIald I¾ud Bfha ^11& b;d,sfha§ hq. Èúhg msúishd' bka§h újdy
pdß;% wkqj mej;s ‘fufykaÈ W;aijh‘ Bfha b;d,sfha gialks kqjr oeä wdrlaIl lj,a iys; fydag,hl§ mej;s nj;a ta i|yd mjqf,a ys;j;=ka muKla iyNd.S jQ nj;a wkqIaldf.a l<ukdlre Wmqgd olajñka tkaãàù kd,sldj jd¾;d lr ;sfí' wkqIald yd úrd;a 2013 jif¾§ uq,ajrg uqK.eiS fmïj;=ka njg m;ajQfha rEmjdyskS oekaùula rE.; lrkakg .sh wjia:djlh' bkamiq jßkajr úúO fya;= ksid Tjqka fjkaùï tlaùï .eko udOH ;=< l;d m<úh'wjidkfha tlg Ôj;aùug ;SrKh l< Tjqkaf.a újdy W;aijfha uq,a wjia:dj b;d,sfha§ fï wdldrhg isÿj we;' W;aijdldrfhka újdyh ,nk foieïn¾ 26 jkod mj;ajkakg kshñ; nj;a jd¾;dù ;sfí'fuu fofokdf.a újdyh fjkqfjka fnd,sjqâ ;dreld ila ish Üúg¾ .sKqï Tiafia úúO iqnme;=ïo fï jkúg ;nd ;sfí'
 

 

 

 


 
 
 

 
 
 

 


 


JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter