HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Roshan Pilapitiya  

merKs fmïj;shg
frdIdkaf.ka ms<s;=re


;uka iïnkaO wNQ; fpdaokd k.ñka wmydi lrk merKs fmïj;shg tfrysj kS;sfhka l%shdlrk nj;a weh lshQ foaj,a fndfyduhla i;Hfhka f;dr nj;a fg,s kdgH Ys,amS frdIdka ms,msáh okajd isà'wka;¾cd,h
;=<g ´äfhda yඬ mghlao iys;j ;u ysgmq fmïj;d jk frdIdka oeka fjk;a wfhl= yd újdy ùu .ek woyia olajñka ikafâ,Sv¾ ysgmq ckudOHfõÈkS iqk,s r;akdhl olajd ;sfnk woyia .ek frdIdka fufia lshd isà'
‘uu újdy fjkl,a b|,d ug iy uf.a ìßhg uv .eiSfï wruqKska ;uhs ux jÜgqjd lsh, fï l;djla m;=r, ;sfhkafk'ux lsis flfkl=g Th lshk úÈyg újdy fmdfrdkaÿ ÿkafk kE'ux ta úÈyg i,a,s Wÿrf.k;a kE' tfyu foaj,a lrd kï uv .yka ke;sj kS;sh yuqjg hkak lsh, ux b,a,kjd'ux jerÈ fohla l<d kx fï fjklx ksyvj ysáfh wehs' újdy jqkdu ú;rla udOHhg Th úÈyg woyia olajkafk wehs lshk tlhs m%Yafka'uf.a ìßh fjk;a újdyhla lrf.k lsh,;a fndre f.d;,d' tfyu fohla jqK;a ug m%Yakhla ke;skï thdg fudlo'ux ldgj;a uv .ykak leu;s kE ta ksid fï .ek Thsg jeäh l:dlrkafk kE' ug jqK wmydihg wjYH foa uf.a kS;S{hska bÈßfha§ lrdú'
wfma újdyh pdïj .;af;'bÈßfha§ iq¿ W;aijhla iuyrúg ;shkak l,amKd lrkjd' ux fyd¢ka bkakjd'uf.a rislhska Th lshk uv úYajdi lrk tlla kE‘

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter