HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

i;s wkaf;a ieñhd iu.
i;sfha Èk wkshï ieñhka iu.
.egqfuka foore uj wkshï ieñfhl= iu. ureg


;ukaf.a ieñhd i;swka;fha muKla ksjig tk neúka b;sß Èkj, úúO mqoa.,hska ksjig f.kajdf.k weiqre lsÍug weíneysjQ ldka;djl tu wkshï mqreIhska fofofkl=f.a mg,eú,a,lska miq wkshï
mqreIfhl= iu. >d;khg ,lajkakg isÿjQ mqj;la oerKsh., ud,sfndv & rxj, m%foaYfhka jd¾;dfõ'
fuu újdyl ldka;dj wkshï mqreIhd iuÛ ksfjfia isáh§ tu ksfjig meñKs wef.a fjk;a wkshï mqreIhl=  Tjqka fofokdj lmd fldgd urd oud we;af;a ksjfia orejka fofofkl=o isáh§h' Tyq Tjqkago ;=jd, isÿ lr we;'fufia >d;khg ,laù we;af;a rxj, & ud,sfndv ,smskfha mÈxÑj isá rxj, .urd,,df.a ldka;s fyau,;d ^45& iy foõmy< l=f¾,df.a rEmisxy ^55& kue;s whhs' >d;khg ,lajQ ldka;djf.a mqreIhd fjk;a m%foaYhl lshdjla lrk w;r i;s wka;fha muKla ksfjig meñK we;' >d;kh isÿ jQ wjia:dfõ ìßh yd orejka fofokd ksfjfia isáh§ >d;khg ,lajQ wkshï mqreIhd meñK we;s w;r u| fõ,djlska wfkla wkshï mqreIhdo ksfjig meñKs wjia:dfõ we;s jQ nyska nia ùulska fuu .egqu we;s ù we;'

fuys§ >d;lhd úiska <uhska fofokdgo msys myr t,a, lr we;s w;r tu orejka fï jk úg wúiaidfõ,a, yd fld<U cd;sl frday,j, m%;sldr ,nñka isà' fuu >d;k fol isÿ lsÍug iïnkaO iellre fï jk úg m%foaYfhka m,d f.dia we;';=jd, ,enQ orejka isõ yeúßÈ iy i;a yeúßÈ úfha miqjkakshkah' ore fofokd fï jkúg wúiaidfõ,a, frday,g we;=,;a lr m%;sldr .ksñka isá;s'ldka;dj >d;kh l< ia‌:dkhg óg¾ 60 la‌ muK ÿrlska  wkshï ieñhdf.a isrer fmd,sishg yuqù we;'

ñh.sh whf.a isrere wúiaidfõ,a, uQ,sl frdayf,a ;ekam;a lr we;s w;r mYapd;a urK mÍlaIK yd urK mÍlaIK wúiaidfõ,a, uQ,sl frdayf,a§ meje;aùug kshñ;h'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter