HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip News  

wf;a mÉphg w;awvx.=jg f.k
ráka msgqjy,a l< iqÿ l;g ,laI 8la jkaÈ


Nla;sjka;Ndjh ksid w;andyqfjys nqÿrejla mÉp fldgdf.k isá ;ud w;awvx.=jg f.k foÈkla isr wviaisfha ;nd ráka msgqjy,a lsÍfuka ;u uQ,sl whs;sjdislï fmd,sish úiska W,a,x>kh lrk ,oehs
mjiñka ì%;dkH ;reKshla úiska f.dkql< whs;sjdislï fm;aiula úNd. l<
fYa%IaGdêlrKh jkaÈ yd kvq .dia;= jYfhka wehg remsh,a ,laI 08la f.jk f,i rchg;a tu isoaêhg iïnkaO fmd,sia ks,OdÍka fofokdg;a Bfha ^15od& ksfhda. lf<ah'fuu fm;aiu f.dkqfldg ;snqfKa ì%;dkH cd;sl ;reKshla jQ kfhdañ ñfp,a flda,auka fufkúh úisks'fuu fm;aiïldr úfoaYsl ;reKshf.a uQ,sl whs;sjdislï W,a,x>kh lsÍug Rcqju l%shdfldg we;s fmd,sia ks,OdÍka fofokd ;u uqo,skau tla whl= remsh,a 50"000la ne.ska remsh,a ,la‍Ihl jkaÈhlao rcfha wdh;khla jk fmd,sisfha l%shdl,dmh ;=< fuu isoaêh isÿj we;s fyhska rch remsh,a ,laI 05l jkaÈhlao" Bg wu;rj kvq lghq;= i|yd wehg jehjQ uqo, mshjd .ekSu i|yd kvq .dia;= jYfhka ;j;a remsh,a ,la‍I 02lao f.jk f,ig ksfhda.fha i|yka úh'
fY%aIaGdêlrK úksYaphldr wks,a .=Kr;ak uy;d" Bjd jkiqkaor yd k,ska fmf¾rd hk fiiq úksYaphldr fofmd<f.a wkque;sfhka talu;slj fuu ;Skaÿj m%ldYhg m;alrkq ,eîh'

fn!oaO O¾uh flfrys meye§ulska isák ;ud fn!oaO rgj, ixpdrh lsÍu;a" úáka úg fn!oaO Ndjkd jevigykaj,g mjd iyNd.s ùu;a jir .Kkl isgu lrf.k hk nj;a" Y%S ,xldjg 2014 wfm%a,a ui 05 jeks Èk meñK lgqkdhlska f.dvnisk ,o wjia:dfõ§ leäÉp bx.%Sisfhka l;d l< ßheÿrl= wi, isá fmd,sia ks,Odßhl= iuÛ tlaù ;ud lgqkdhl fmd,sishg f.k .sh nj;a" tys§ ;ud meyeÈ,s l< lsisjla jgyd.ekSug bx.%Sis NdIdj fkdo;a tys isá ks,OdÍka fofokdg fkdyels nj;a Tjqka isxy, NdIdfjka fudk fudkjdfoda lshd ;ud w;awvx.=jg f.k miqj ñßydk |jqï l|jqrl isrlr ;nd Èk 02lg miq wêlrK ksfhda.hla ,ndf.k ráka msgqjy,a l< nj;a wehf.a fm;aifuka m%ldY úh'
Emirates Global Aluminium has launched a nation-wide programme to encourage UAE schoolchildren to study science, technology, engineering and mathematics, STEM.

The programme, called ‘Engineer the Future’, aims to reach 8,000 students in 30 schools this academic year with interactive learning sessions on aluminium and the fundamental science on which the aluminium industry is based.

UAE Vision 2021 calls for UAE students to reach world-class attainments in science and mathematics subjects and for the UAE to transition to a knowledge-based economy that focuses on innovation, research and development.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter