HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip chat with saranga  

wdorh lshkafka tl;=ùuu;a fkfjhs'''fjkaùu ;=,ska wdorh ke;sfjkafk;a kE

ksrej; .ek ug m%Yakhla keye…

wdorh lrkak tl;= fjkaku ´fka kE'

idrx. Èidfialr lshkafka wfma rfÜ l,d lafIa;%fha kula Èkd.;a;= ljqre;a wdorh lrk mqj;a ujk pß;hla lsõfjd;a ksjerÈhs'

Tyq ks;ru isky uqiq uqyqKska ljqre;a tlal f,x.;=j bkak ksy;udkS pß;hla úÈyg;a Tyqg rislhka wdorh lrkjd'
miq.sh ojiaj, úúO lgl;d ksid Tyq .ek mqj;a uejqkd'
b;sx idrx.f.a wÆ;au úia;r .ek;a bÈß n,dfmdfrd;a;= .ek;a wdof¾ .ek;a wy,d n,kak fjí f.disma wms ys;=jd'idrx. fudkjo wÆ;au f;dr;=re…@
wÆ;a fg,s kdgHhl jev lghq;= lrf.k hkjd'
fõÈld kdgH lsysmhlg;a iïnkaO fj,d bkakjd' tajfha mqyqKqùï lghq;=j, ksr; fjkjd'

fudk m%Yak wdj;a Tn Ôúf;a i;=áka yskdfj,d bkak flfklao@ ke;akï ÿl yx.f.k yskd fjkjo''@

ÿl yx.f.k yskd fjkjd fkfjhs' uu ÿla fjk ys;g jofok foaj,a .ek jeäh ys;kafka kE'
uu uf.a jD;a;suh Ôú;h .ek" lrk jev .ek wjOdkh fhduq lrkjd' n,y;aldrfhka yx.kakj;a wu;l lrkakj;a uu W;aiy lrkafka kE'' uu wdid lrk foa lshdj'
uu ta fjkqfjka lemfjkjd' talg ld,h fhdojkjd'

m%Yakhla ÿlla wdju ld;a tlalo Tn ta foaj,a fnod.kafka''@

yï…' wïu;a tlal'' ta jf.au uf.a fyd|u hd¿jd wð; tlal' thd weußldfõ bkafka fï ojiaj,' wïud tlal ;uhs yeufoau l;d lrkafka' ug jeäh úYajdijka; hd¿fjda keye m%Yak l;dlrkak'

wdof¾ lshkafk;a wo fjkia fjk fohla fj,d'' wdof¾ lrk flfkla od,d .sfhd;a ;j;a flfklag wdof¾ lrk tl jerÈo''@
talg yßo jerÈo lsh,d W;a;rhla kE' wdorh lshkafka tl;=ùuu;a fkfjhs'' fjkaùu ;=,ska wdorh ke;sfjkafk;a kE' wdorh lshkafka fjkaùu lshkafka fjku ldrKhla'
wdorh lshk foa fmak fohla fkfjhs' wdorh lrkak tl;= fjkaku ´fka kE'rx.khg tl;= fjk kjl ks<sfhda jerÈ mdrj,aj, hkjd lsh,d yq.la wh lshkjd'' we;a;o fïl''@

tal uu lshkak okafka kE' fudlo idlaIs yßhgu ke;sj tfyu l;d lrkak neye' yq.la foaj,a lgl;d ;uhs' fufyuhs lsh,d oel,d ke;sj l;d lrkak neye'

Tn jeäfhkau wdof¾ lrk ks<sh ljqo''@
uu jeäfhkau wdof¾ lrkafka pdkaokS fifkúr;akg'

wo t<shg tk ñhqisla ùäfhda ysÜ lr.kak ksrej; mdúÉÑ lrkjd' tal yßo jerÈo''@

ksrej; lshk tl wÆ;a fohla fkfjhs' tal mdúÉÑ lrkafka fldfyduo lshk tlhs jeo.;a' ksrej; .ek ug m%Yakhla keye' tal l,d;aul úÈyg fhdod.kakjdkï
m%Yakhla kE lsh,hs uu ys;kafka'

fudkjo Tfí bÈß n,dfmdfrd;a;=''@

yeuodu;a jf.a ks¾udKlrKfha fhfokak ;uhs''
ix.S;h me;af;kq;a hula lrkak ´fka'' rx.khg ld,hla fjka lrkak ´fka ksid ta foag fj,djla kE' ;j fõÈld kdgHj,g;a iïnkaO fjkak n,dfmdfrd;a;= fjkjd'
uu hula lrkak ;uhs ks;ru n,kafka'

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, visited the pavilions of several countries participating on the second day of the Dubai Airshow 2017.At the start of his tour today, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid viewed the new Boeing 737 Max 8 aircraft that was recently deployed by Flydubai, as part of its fleet of 76-modern aircraft. The company will receive five other aircraft carriers at the end of the current year.Sheikh Mohammed bin Rashid and his delegation were briefed on the qualities and capabilities of the new aircraft by Ghaith Al Ghaith, CEO of Flydubai, who stated that the deployment of the planes will increase the number of flights by the company and will enhance the fleet’s efficiency in support of its commitment to adding new flights and destinations, such as to Bangkok, Prague and Zanzibar.The Ruler of Dubai praised the developments to Flydubai’s services while stressing his support to enable it become a leading regional and international airline.He continued his tour of the exhibition by visiting the US pavilion, which included the latest in American civil and military advancements, where he was briefed by the pavilion’s organisers about the various defence, civil and aviation technologies on display, notably various types of missiles and military aircraft. Sheikh Mohammed noted and praised the strong participation of major US companies in the show.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter