HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

mdvï lrkak foudmshka n, l<dg WrKù
.d,af,a idfm< isiqjd fjä;ndf.k Èúkid.kS


fmdaoao," jgl m%foaYfha§ mdi,a isiqfjl= ish mshdg wh;a fndar 12 j¾.fha .sks wúhlska fjä ;ndf.k ish Èú ydks lrf.k ;sfí'
ñhf.dia we;af;a fujr idudkH fm< úNd.hg fmkS isàug kshñ;  17 yeúßÈ isiqfjl= nj fmd,Sish mjihs'

ish Èú ydks lr .ekSug fya;=j f,i Tyq olajd we;af;a foudmshka È.ska È.gu ;ukag mdvï lrkakg n, lsÍu johla jQ njhs'ñh.sh isiqjdf.a uj .=rejßhl jQ w;r mshd jHdmdßlfhls' ;=uqÈ;a wdÈ;H keue;s ñh.sh isiqjd .d,a, ckm%sh mdi,l bf.kqu ,nñka isáfhah'

Bfha ^10& Èk iji fuu ishÈú kid .ekSu isÿj ;sfnhs'fïjk úg foayh .d,a, lrdmsáh frdayf,a ;eka;alr we;s nj lrdmsáh frday,a fmd,sish mejiqjd'
isoaêh iïnkaOfhka fmd,sia mÍlaIK meje;a

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter