HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

NEWS  

ms<sldfjka uefrkak fmr
hq;=lï bgq l< hq;=hhs lshd

isiq isiqúhka 10 lg ,laIh .dfka fnodÿka
lE.,af,a bxðfkarejrhd


úfoia rgl jir .Kkdjla bxðfkarejrhl= f,i fiajh fldg úY%du ,eîfuka miq oreKq .Kfha ms<sld frda.hla ;udg je<£ we;s njo oekf.k kej; .ï m<d;g meñKs uyf;l= ;ukaf.ka .ug bgq úhhq;= hq;=lula bgqlsÍfï wáfhka le.,a, m%foaYfha f;dard.;a
mdi,a YsIH YsIHhdjka 10 fokl=g remsh,a ,laIh ne.ska msßkeófï lghq;a;la miq.shod isÿjqKd' fï wdldrhg uq¿ uqo,jQ ñ,shkhla msßkukakg bÈßm;ajQfha le.,a, mdr.ïuk mÈxÑ uyskao isßj¾Ok kue;s 72 yeúßÈ Okm;s bkaðfkarejrfhls' uyskao uy;d mr.ïuk Wm; ,nd uq,sl wOHdmkho tu fmfofiau ,nd bxðfkarejrhl= f,i Wmdêhla ,o miqj weußldj" lekvdj" uef,aishdj" bkaÈhdj jeks rgj, jD;a;sfhys fh§ miq.shod ,xldjg meñK ;sìKs' Tyq oreKq .Kfha ms<sld frda.hlg f.dÿrej we;s nj oekf.k oeka ál ld,hls'

frda.S ;;ajh ksid ;udg wks;Hh jegyqK nj;a ;ud yßyïn l< fohska orejkaf.a keKi mdokakg hï Woõjla l< yels kï th jákd fohla f,i i,lk nj;a mjik ta uy;d ;udg uQ,sl wOHdmk wä;d,u ,ndÿka lE.,a, .ï mshi fjkqfjka tu mß;Hd.h lrkakg is;a my< lrf.k ;sfí'

yegka keIk,a nexl= le.,a, YdLdj u.ska ixúOdkh lrk ,o  b;=reï Èk W;aijhl§ úÿy,am;sjreka úiska kïlr tjk ,o olaI isiqisiqúhka 10 fofkl=g fuu mß;Hd.h lr ;snqKs'
 hqfrdamfha rgj,a .Kkdjl fiajh lsßug ;udg wjia:dj ,enqfka fyd| wOHdmkhla ,nd.kakg yelsjQ ksid nj;a 10 fofkl=g fï iq¿ uqo, msßkukafka ;u Ôú;h Èkkakg msájy,la lr.kq we;ehs is;d nj;a flá l;djla mj;ajñka fyf;u tys§ i|yka lf<ah'
Louvre Abu Dhabi will welcome the world with four days of celebrations to mark the historic opening from November 11th to 14th, when the museum’s galleries will open to the public with a programme of multicultural music, arts and dance performances, and workshops.

Tickets are now available online for headline acts including French singer and rock guitarist Matthieu Chedid, known as –M–, Malian performer Fatoumata Diawara, Lebanese jazz and world musician Ibrahim Maalouf, and singer and dancer Toto La Momposina, whose performances are inspired by Colombian Caribbean traditions.

In addition to the permanent features of Louvre Abu Dhabi, such as the galleries and Children’s Museum, visitors will be treated to music, dance and multi-cultural performances. The events are suitable for all ages and feature a diverse line-up of artists from around the world.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter