HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip News (Video)  

úh<s flfi,af.ä ùäfhdajlska
brdÊg uvla


miq.sh i;sfha l:dnyg ,lajQ m%ùK .dhl úlag¾ r;akdhlg wmydi jk ‘oekqKd‘ kue;s ñhqisla ùäfhdafjka miqj th ks¾udKh l< brdÊ ùrr;akg
tfrysj iudc udOH ;=< úYd, m%;sfrdaOhla t,a,ù ;snqKs'
ñka Èk follg fmr tys flfi,a lñka r.mE ks<s mshqñ yxiud,sg fldßhdfõ§ m%ydrhlao t,a,jQ w;ru lafI;%fha msßila tlaù fï jkúg brdÊf.a rejg iudk fjk;a wfhl= fhdojd ta kñkau ñhqisla ùäfhdajla ksl=;a lr we;af;a brdÊg lsishï myrla t,a, lsÍfï wáfhka nj fmkS hhs'fï olajd hQáhqí ;=< ,xldfõ Trending uq,a;ek Èkd isá brdÊf.a ùäfhdaj wNsnjd fï kj;u ùäfhdaj wxl tfla ia:dkhgo m;aj we;' Danuna - Ft Praj & Kavisara Kodithuwakku  kïjQ tu ùäfhdaj háka fujeks igyklao ;sfí'

~;u wvqmdvq ÈhqKqjg ndOdjla lr fkd.;a" fkdyelshdju yelshdj lr.;a ;reKfhl=f.a wkqfõokSh uk#l,ams; l;d jia;=j'' fuys tk ishÆu foa uk#l,ams;h' lsisfjl= W!hshd lr.ekSfuka j,lskak''~ 
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter