HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Binu  

CCTV o¾Yk;a t<shg wdmq" uyu.È ry,a w,aúiaf.ka .=á ldmq ìkQ ßhekavd yඬ wjÈ lrhshs 
ry,a w,aúia uyu.È ;reKshlg myrÿkakd lsh,d l;djla miq.sh ojiaj, wka;¾cd,h WKqiqï l<d'
fldfyduyß miafia fy<sjqfKa ta ry,af.a wÆ;au ñhqisla ùäfhdajl o¾Ykhla lsh,hs'
fuu isoaêhg uqyqKÿka nj lshmq ìkQ ßhekavd fï Èkj, ;rula ckm%sh ;rejla njg m;a fj,d ;sfnkjd'

weh ;ju;a mdie,a hk ;reKshla njhs wmsg oek.kak ,enqfKa'
ry,a w,aúiaf.a kj;u .S;fha ñhqisla ùäfhdajg rx.kfhka odhljQ wehf.a wÆ;au f;dr;=rehs fï'

Tn .ek ye¢kaùula lf<d;a''@

uu ìkQ ßhekavd' yefudau udj okafka ta kñka' uu ;du bf.k .kakjd'
ta w;r;=r ksrEmK jev lghq;= lrñka bkakjd'

fudkjo ta jevlghq;=@
ñhqisla ùäfhda tlla l<d

fï ojiaj, l;d fjkafka kï Tn ry,a w,aúiaf.ka .=á lEjd lsh,d' we;a;gu fudlo Wfka@
tal we;a;gu isoaO fjÉp fohla fkfjhs' tal wms ma,Eka lr, lrmq fohla' tal iskaÿj m%fudaÜ lrkak lrmq fohla'ta ñhqisla ùäfhdaj .ek l;d lruq
ùäfhda m%vlaIka tl ry,a whshf.a' thd,f.a .fï mkaif,a ;uhs ùvfhda tl lf<a' ry,a whshd ;uhs ta mkai, yokak uq,a fj,d ;sfhkafka'
b;sx ta ksid ta mkai,u fï i|yd fhdod .;a;d'

ksrEmKh lshk foao Tn jD;a;sh f,i f;dar .kafka@
keye' tfyu kE' uu ;du bf.k .kakjd' bf.kSï lghq;= lrf.k ndysr j ;j jevla úÈyg ;uhs fï foaj,a lrkafka'

bf.kSï lghq;= isÿ fjkafka fldfyduo@
uu Wiia fm< yodrñka bkakjd'

bf.ksfï ksr; ksid fï i|yd f.oßka wjir ,enqKo@

uu fyd| fohla Wfkd;a ú;rhs ta foa lrkafka' ñhqisla ùäfhda" fmdfgda IQÜ f.dvla wdj;a uu ta foaj,a Ndr .kafka kE' b;sx fyd| fohla Wfkd;a ú;rhs uu ta foaj,a ndr .kafk'

iudc udOH ;=< l;d ny fjk foaj,a tlal lafIa;% fha bkak nhla keoao@
uu okakjd" uu ys;kjd uu jrola lrkafk kE'

ksrEmK lghq;= o i|yd mqjf,a whf.ka ,efnk odhl;ajh fudk jf.a o@

uu fudlla yß jevlg hkjd kï f.oßka ljqre yß tkjd' fyd| jevla kyï ta wh ug n,mEï lrkafka kE'

bÈß n,dfmdfrd;a;= fudkjo@

fyd| úÈyg bÈß lghq;= lrkak ;uhs n,dfmdfrd;a;=j ;sfhkafka'

 


 

A JetBlue plane from Boston to Las Vegas that struck some birds shortly after takeoff has made a safe emergency landing in New York.

JetBlue Airways Corp. spokeswoman Sharon Jones says Flight 877 landed safely at John F. Kennedy International Airport just before 7:30 p.m. Monday.

Jones says the plane was diverted to JFK “out of an abundance of caution.” She says all passengers will be re-accommodated on another aircraft.

The plane struck the birds late Monday afternoon after taking off from Boston Logan International Airport. It was then diverted to New York.

JetBlue did not say if the plane suffered any damage.

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter