HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

wkqI & ,,s;a ysf¾ oeuQ ú.i
uyskao we;=¿ taldnoaOh rks,a yuqfj,d

nrm;, jev ke;sj frday,a.;fõ


ñ,shk 600 jxpdjla iïnkaOfhka ,,s;a ùr;=x. iy wkQI me,amsg fofokd Bfha isr.; lsÍfuka ál fõ,djlg miq l,n,hg m;a taldnoaO úmlaIfha uyskao we;=¿ msßi w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;dj  md¾,sfïka;= ixlS¾Kfha
w.%dud;Hjrhdf.a ld¾hd,fha § yuqù ;sfnhs'mehlg wdikak ld,hla fuu idlÉPd meje;aù ;sfnk w;r Bg v,ia w,ymafmreu" ÈfkaIa .=Kj¾Ok" Woh .ïukams," .dñKs f,dl=f.a we;=¿ taldnoaO úmlaIfha uka;%Sjreka msßila iyNd.S ù ;sfnkjd'ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d we;=¿ msßi fuu fofokd nkaOkd.dr frday,g udre lsÍu .ek;a wNshdpkhlska m%Yakh úi|d.;yelafla flfiao hkak .ek;a rks,a iu. idlÉPd lr we;s nj ks, fkdjk jd¾;d i|yka lrhs'th id¾:l ùu ksidfoda Bfha ijiu fï fofokd wêl Èhjeähd ;;ajh u; nkaOkd.dr frday,g udre lrkakg ks¾foaY lr we;af;a nrm;, jev fkd,ndh'
fïjkúg je,slv ‘fla‘ jdÜgqfjys Tjqka r|jd we;s nj;a ffjoH ks¾u,S f;akqjr uy;añh kj isrlrejka fofokd yuqùug f.dia Tjqka fofokd mÍlaId lr n,d Tjqka nrm;, Èhjeähdj frda.Ska fyhska nkaOkd.dr frday,g we;=,;a lsÍug ks¾foaY lr ;sfnk nj;a jd¾;d jqKd'

 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter