HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

l%slÜ ;rejla taldnoaOfhka ckao igkg

t<fUk m<d;a iNd ckaofha§ inr.uqj m<d;a iNdjg lE.,a, Èia;%slalfhka ;rÛ j§ug m%lg pß; bÈßm;ajk nj;a ta iïnkaO uQ,sl jgfha idlÉcd id¾:lj
wjikaù we;s njo wm fj; b;d úYajdijka; wdrxÑ ud¾. u.ska oek.kakg ,eî we;'
Y%S ,xld fmdÿck tlai;a fmruqK hgf;a taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrñka ysgmq m%lg l%slÜ l%Svl ;rx. mrKú;dk uy;d lE.,a, Èia;%slalhg ;rÛ je§ug kshñ; nj;a Bg wod, idlÉcd" taldnoaO úmlaIfha m%n,hka iu. mj;ajd we;s w;r fï jkúg Bg fomd¾Yjfha tlÛ;djh m,ù we;s njo i|yka fõ'

fï jkúg m<d;a iNd ilgu m%ùk pß; ila bÈßm;ajk njg wdrxÑ ,efnñka mj;sk w;r inr.uq m<d;a iNd ue;sjrKh by; ;;ajh yuqfõ Wkqiqïjkq we;s njo tu foaYmd,k wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a i|ykalr isáhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter