HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

 20 ixfYdaOkh m‍%;sla‍fIm ùfuka inr.uq&W;=reueo Y‍%S,ksm uka;‍%Ska uyskao me;a;g yefrhs @

20 jk wdKavq C%u jHjia:d ixfYdaOkh fYa%IaGdêlrKh úiska m‍%;sla‍fIm lr we;s njg m,jk jd¾;d fya;=fjka Y‍%S ,xld ksoyia mla‍Ih ;=, oeä le,öula we;s ù ;sfnk nj
jd¾;d fjhs'

wdKavqfja weu;sjreka lsysm fofkl=u taldnoao úmla‍Ifha uka;‍%Sjrekag fmr lsisod fkdl, f,i iqyoYS,sj weu;=ï ,nd § we;s nj;a mejfihs'

20 jk ixfYdaOkh m‍%;sla‍fIm ùu;a iu. W;=reueo" inr.uqj" kef.kysr m<d;a iNdjka kshñ; ks, ld,h wjika ùu;a iu. fua udifha§ ks, ld,h wjika ù iNdjkays iNdm;sjreka yer ish¿ ks,;, wfydais fjhs' bka miq Tlaf;dïn¾ 02 jk Èk ue;sjrKh .eiÜ lsÍu isÿjkq we;'fua w;r jd¾;d jkafka inr.uqj yd W;=re ueo m<d;a iNd fofla ikaOdkfha w;s nyq;lr uka;S‍%jreka msßila ysgmq ckdêm;sjrhd iu. yÈis idlÉpd ioyd iQodkï jk njhs' oekgu;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d iu. idlÉpd ioyd fja,djka fjka lr fok f,i ikaOdk ue;s weu;sjreka úYd, msßila ÿrl;kfhka wu;d we;s njo jd¾;d fjhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter