HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

‘uyskaof.a ldf,a ;sín ku oeka bj;alr,d’'' uqr,sorkaf.a ku l.kak mshd uydkdysñ <.g hhs

m,af,a lef,a cd;Hka;r l%slÜ l%Svdx.kh uq;a;hshd uqr,sorkaf.a kñka kï lr ;snQ nj;a fï jk úg ta ku bj;a lr we;s nj;a l%slÜ l%Svl uq;a;hshd uqr,sorkaf.a mshd lshhs'
 l%Svd wu;Hjrhd iu. idlÉPd fldg fuu .eg¿j úi§ug ueÈy;a jk f,i b,a,d uq;a;hshd uqr,sorkaf.a mshd wo ^12& u,aj;= md¾Yajfha uy kdysñ ;síngqjdfõ Y%S isoaOd¾: iqux., uyd kd ysñhka neye oelaflah'ty§ udOHhg woyia oelajQ uqr,sorkaf.a mshd lshd isáfha"
ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a md,k ld,fha§ m,af,a lef,a cd;Hka;r l%slÜ l%Svdx.kh uq;a;hshs uqr,sorka kñka kï lr ;snqK;a fï jkúg ta ku bj;a lr we;s njhs'

uq;a;hshd uqr,sorka lvq¿ 800 ,nd .;a wjia:dfõ§ ysgmq ckdêm;sjrhd m,af,a lef,a l%Svdx.kh uqr,sorka kñka kï lrk njg .=jkaúÿ,sfha mjd m%pdrh l< nj uqr,sorkaf.a mshd fuys§ lshd isáfhah'

m,af,a lef,a l%Svdx.kh h,s;a uq;a;hshd uqr,sorka f.a kñka kï lrk f,i b,a,d isák uqr,sorkaf.a mshd lshd isáfha uykdhl ysñhka l%Svd wud;Hjrhd iu. idlÉPd fldg .eg¿j úi§ug l%shd lrk njg ;ukag fmdfrdkaÿ jQ njhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter