HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Hot News  

fmïj;sh mreI jpkfhka nekakdg ÿl is;S 21 yeúßÈ ;reKfhl= f., je,,df.k wjika .uk hhs''!

ish fmïj;sh mreI jpkfhka neK jeÿKd hehs ;reKfhla fmf¾od ^25& rd;%sfha bÈfjñka mj;sk f.dvke.s,a,l by< ud,fha f., je,,df.k ñhf.dia we;ehs
mskafoKsh fmd,Sish lshhs'

fuf,i ñhf.dia we;af;a fudKrd., we;suf,ajej ;siaimqr ùrmsáh Wod.u .ïudkfha mÈxÑj isá ixÔj l=udr keue;s 21 yeúßÈ ;reKsfhls'

fuu ;reKhd iy ;j;a msßila fudKrd., isg lE.,a, msKafoksh fmd,sia jifï wÆ;ska bÈflfrñka mj;sk ud¾.hl  lïlrejka f,i fiajh lrñka isg we;s w;r Tjqka mskafoKsh fm%oaYfha ;djld,sl ksjil mÈxÑj isg fuu ud¾.fha ish lshdj isÿlrñka isg we;s nj mskafoKsh fmd,Sish lshhs';reKhd oekg rd.u m%foaYfha ;reKshla iu. fma%u iïnkaO;djla mj;ajdf.k hk w;r "weh óg Èk lsysmhl isg ;reKhd iu. wukdm ù ;reKhdg ÿrl:kfhka mreI jpkfhka nek je§u ksid ;reKhd is;a ;ejq,g m;aj we;'

fmf¾od rd;%sfha fuu ;reKhd irula f.k f.dia wi,ajeis bvul bÈlrñka mj;sl ksjil fojeks uyf,a lïìhl f., je,,df.k ñhf.dia ;snQ w;r ;reKhdf.a mYapd;a urK mÍlaIKh lE.,a, uyfrdayf,a§ isÿ flßK'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter