HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

usain bolt  

yqfiaka fnda,aÜf.a l%Svd Èúh
;=kafjkshd ù ksufõ


Bfha ,kavka kqjr§ mj;ajkakg fhÿK 2017 f,dal YQr;d u,, l%Svd ;r.dj,sfha óg¾ 100h msßñ Odjk biõ wjika ;r.h wkNsNjkSh T,sïmsla YQr Wfika fnda,aÜf.a wjika ;r.h jQ w;r tys§ Tyq ;=kajekshd ù wefußldfõ ciaáka .eÜ,skag yd l%siaáhka flda,aukag mrdch úh'

uE; ld,fha fnda,aÜ fï wdldr mrdchla w;alrf.k fkd;sîu ksid fndfyda wh fï .ek l;d lr ;sfí'
fnd,aÜ merojQ ciaáka .eÜ,ska Tyqg je| wdpdr lr iqnme;=u ,nd.;a w;r fojekshdgo fnd,aÜ wjidkfha iqn me;=fõh'.eÜ,ska fuu ;r.h ksu lf<a ;;amr 9'92l olaI;djhlska jQ w;r fojekshd jQ flda,auka 9'94 yd f;jekshdjQ fnd,aÜ 9'95 lska ;r.h wjika lrk ,È'
fnd,aÜ ;u ógr ishh l%Svd Èúfha wjika ;r.h jQ ksid pls;fhka isá njg;a ;r.ldÍ .eÜ,skag ;r.hg fmr yQ yv k.d WiqÆ úiq¿ lr udkisl wiu;=,s;;djhlska fm¿K njg;a jd¾;d m<j ;sfnk w;r tu lreKq Tyqf.a miqnEug n,mdkakg we;ehs lshefõ'
30yeúßÈ Wfika fnda,aÜ 2008" 2012 iy 2016 T,sïmsla l%Svd Wf<,j,§ óg¾ 100" óg¾ 200 iy óg¾ 100 y;r iyh Èúfï biõj, wLKavj rka molalï 9la ysñlr .;a f,dj m<uq l%Svlhd o fjhs' fujr Tyq cd;Hka;r ;r.hl 3 fjkshd ù we;af;a wjqreÿ 11 lg miqjhs''
Tyq ;ju;a f,dalfha ógr ishh §ùu i|yd fyd|u ld,h jk 9'58 ^2009& yd fojeks ia:dkh jk 9'63 ^2012& jd¾;d j, ysñlrejdh'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter