HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Onella Karunanayaka  

wehs uf.a ;d;a;g ú;rla fpdaokd@
& rù ÈhKsh Tfk,d wihs

fï Èkj, iudc udOH ;=< oeä m%ydrhg ,laj isák úfoaY weu;s rù lreKdkdhl iïnkaOfhka Tyqf.a ÈhKsh Tfk,d úrka;s lreKdkdhl ish f*ia nqla .sKqu Tiafia §¾>
,smshla ,shñka úuid isákafka ne÷ï lr isoaêh iïnkaOfhka iudc udOH ;=< ixirKh fjk
foaj,a ksid ;u mshdf.a pß; >d;khla isÿj we;s nj;a miq.sh jir foll ld,fha rg jeishkag fndfyda fyd|foa isÿ lr krl lsisjla kEiQ mshd wjidkfha ishÆ iDKd;aul fpdaokd j,g ,lalr jrolrefjl= lsÍu widOdrK nj;ah'
ishÆ fokdf.a woyia m%ldY lsÍfï whs;shg ;ud .re lrk kuq;a tla mqoa.,fhl= b,lal lr isÿ lrk fuu myr§u .ek kej; is;d n,k f,i;a újD; ukiska ta .ek fidhd n,d lrekq f;areï.kakd f,i;aweh b,a,d isà'
;u mshd fldñifuka t<shg weú;a udOHhg lshQ foa kej; u;la lrñka weh ish igyk wjika lr we;af;a ‘i;=rkaf.a myrg ,laùug jvd ñ;=rkaf.a jerÈ wjfndaOh ;udg jvd;a is;afõokd we;slrjk‘ njhs'
Tfk,df.a f*ianqla igyk my;skaRecent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter