HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

kj wêlrK weu;skS ;,;d
nqoaO Ydik weu;s rùkao%
wo Èjqreï fo;s


kj wêlrK weue;skS f,i ;,;d w;=fldar, uy;añho nqoaO Ydik wud;H f,i
rùkao% iurùro  23 nodod ckm;s bÈßfha§ Èjqreï §ug kshñ;h'
ta wkqj tu weu;s OQr fol fynjQ úchodi rdcmlaI uy;d
;k;=frka bj;a lrk .eiÜ ksfõokhla ksl=;a lrkakgo kshñ; w;r ta wkqj ksrdhdifhkau tu OQr wysñj hhs'
miq.sh Èkj, wdkafoda,kd;aul isÿùï j,ska miq Bfha 22 mej;s leìkÜ iaùug fyda fmf¾od 21 mej;s tcdm m%OdkSkaf.a iaùug úf–odi rdcmlaI meñK fkd;snqKs' Tyqg b,a,d wiajk f,i tcdmh mjid
;snqk;a ;uka jrola fkdl< nj lshñka Tyq tu ;k;=re j,ska b,a,d wiajQfha ke;'fï w;r wNHka;r wdrxÑ wkdjrKh lr we;af;a taldnoaO úmlaIh weu;s úchodi ;j;a ld,hla ;k;=f¾ ;nd miqj taldnoaOfha fmdÿ w.ue;s wfmalaIl f,i bÈßm;a lsÍfï iQodkula mej;s njls'
;,;d w;=fldar, uy;añhg wêlrK weue;sOqrh ,nd fokqfha oekg weh fydnjk úfoaY lshd m%j¾Ok wud;H Oqrhg wu;rj jk w;r rùkao% iurùr uy;dg nqoaO Ydik wud;H Oqrh ,nd fokafka lïlre rdcH weue;sOQrhg wu;rjhs'
úchodi rdcmlaI uy;df.a ;k;=re fjki .ek oekqj;a lsÍug yd bÈßh .ek idlÉPd lsÍug ckm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d wo yuqùugo kshñ;j ;sfí'
Tyq Y%s,ksmhg hdúo taldnoaOhg hdúo ke;skï iajdëk fõúo hkak ;ju jd¾;d fkdfõ'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter