HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

uqo,a wud;H mqoa.,sl f,alï ‍
úfoaY u;ameka f;d.hla iu. yiqfõ

uqo,a wud;H ux., iurùrf.a fm!oa.,sl f,alïjrhl= we;=¿ iellrejka isõfokl= iqfLdamfNda.S fudag¾ r:hlska remsh,a ,la‍I .Kkla‌ jákd úfoaYSh u;ameka yd u;ao%jH f;d.hla‌ m%jdykh lrñka isáh§ fmd,sia‌
úfYaI ld¾h n<ldfha ks,OdÍka lKa‌vdhula‌ úiska fmf¾od ^05 jeksod& rd;%S .,alsiafia§
w;awvx.=jg f.k we;'

tu n<ldfha fufyhqï wxYfha ks,OdÍkag ,o f;dr;=rlg wkqj fuu iellrejka .,alsia‌i îÉ fydag,hla‌ ;=< idohla i|yd meñfKk whg úl=Kkakg fïjd f.k hñka isg we;'
r:h mÍla‍Idjg ,la‌ lsÍfï§ fldflaka ñ,s.%Eï 3000 la‌o" vdkaiska fm;s ñ,s.%Eï 4500 la‌o" yISia‌ ñ,s.%Eï 9740 la‌o" úfoaYSh u;ameka fnda;,a 18 la‌o" kS;s úfrdaë úfoaYSh ÿïjeá 48 la‌o W,amsys folla‌ iy iyldr fmd,sia‌ wêldßjrhl=f.a ks, ye÷kqïm;la‌o ;sî yiqù ;sfí'
fï wh l|dk"ud,fò";,dfyak"ud;r mÈxÑ wh jk w;r 42 yeúßÈ weue;s fm!oa.,sl f,alïjrhd l|dfka mÈxÑ wfhls'Tyq okajd we;af;a mdkÿr fmd,sish fj; tatiamS yuqjkakg ;ud we;=¿ fofokd .uka lrñka isá nj;a jdykfha wod< u;ao%jH ;snqK nj fkdoek isá nj;ah' tatiamS jrhd tu l;dj ikd: lr we;'
Tjqka Bfha .,alsiai wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq tla wfhl= rlaIs; nkaOkd.dr .; lr weue;s fm!oa.,sl f,alïjrhd we;=¿ wfkla wh wem u; uqod yer ;sfí'
fmd,sia‌ úfYaI ld¾h n<ldfha wKfok ks,OdÍ fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;s tï' wd¾' ,;Sma uy;df.a wëla‍IKh hgf;a tu n<ldfha fufyhqï wxYfha Wm fmd,sia‌ mÍla‍Il úu,r;ak we;=¿ ks,OdÍyq lKa‌vdhula‌ fuu jeg,Su isÿ l<y'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter