HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

Bfha uyoj,a w;a;säfha fldu¾I,a nexl=j
fld,a,ld ,la‍I 16la‌ meyerf.k

fydrd nod.;a islshqßá urd ou,d

r;au,dk w;a;säh m%foaYfha msysá fldu¾I,a nexl= YdLdjg Bfha ^10 od& oyj,a *q,af*ia fy,auÜ‌ me<| lvd jeÿKq fld,a,lrejka fofokl= nexl= wdrla‌Il ks,OdÍkag fjä ;nd tla‌ ks,Odßhl= >d;kh lr .kqfokqlrejl= i;=j ;snQ remsh,a ,la‌I 16 la‌ fld,a, ld
m<df.dia ;sfí'
fld,a,lrejka nexl=jg meñfKk úg .kqfokqlrejka 10 fokl= muK tys isg we;' tla‌ whl= nexl=fõ ;ekam;a lsÍug f.kú;a ;snQ remsh,a ,la‌I 18 l uqo,ska ,la‌I 16 la‌ fld,a,lrejka meyerf.k f.dia‌ we;s w;r b;sß ,la‌I 2 ìu jeà ;sìh§ yuqù we;'
fld,a,lrejka fofokd nexl=jg lvd jeÿKq wjia‌:dfõ ñh.sh wdrla‌Il ks,Odßhd tla‌ whl= nodf.k we;'tys§ fld,a,lre wdrla‌Il ks,Odßhdf.a ysig fjä ;nd we;ehs fmd,sish lshhs'
ñh.sh wdrla‌Il ks,Odßhd iuÛ nexl=fõ wdrla‌Il ks,OdÍka ;sfokl= isg we;' tla‌ ks,Odßhl= i;=j ßmSg¾ j¾.fha .sks wúhla‌ ;sî we;;a Tyq fld,a,lrejkag fjä ;nd ke;' fld,a,lrejka .sks wúh ;ndf.k isá ks,Odßhdgo fjä ;nd ;snQ .sks wúh nexl=fjka msg;g f.kú;a oud f.dia‌ ;sìh§ fmd,sishg yuqù we;'
fuys§ fjä je§ ñhf.dia‌ we;af;a lu,a .=Kj¾Ok ^56& kue;s nKa‌vdr.u m%foaYfha mÈxÑlrefjls' nrm;< ;=jd, ,enQ ;j;a wdrla‌Il ks,Odßhl= l¿fndaú, frdayf,a oeä i;aldr tallhg we;=<;a lr we;'
fld,a,lrejka fofokd nexl=j fld,a, lEug meh Nd.hlg muK fmr h;=remeÈfhka f.dia‌ foysj, ,sisx wdh;k follg we;=Æùug W;aidy ord tu ia:dk fofla§u wdrlaIl wxY wjysr lsÍfuka miq msgjf.dia miqj fuu nexl=jg we;=¿ù we;s njg f;dr;=re wkdjrKhù ;sfí'
iellrejka nexl=jg lvd jÈk wdldrh iy Tjqka h;=remeÈfhka meñfKk wdldrh we;=¿ wjia‌:d .Kkdjla‌ iS' iS' à' ù leurd moaO;sfha igyka ù we;s w;r ta iïnkaOfhka fmd,sish úu¾Yk wdrïN lr we;'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter