HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

rislhka ;s,x.g ms<s;=re fohs – l%svd msáh ysia " rislhkag jvd fmd,Sish – PdhdrEm fukak

Y%S ,xldj yd bkaÈhdj w;r w;r miafjks tlaÈk ;r.h fï jkúg meje;afjkjd'
ta fld<U wd¾ fma%uodi l%Svd msáfha§hs'wo ;r.fha rislhka u¾OKh ioyd úfYaI ie,eiaula wkq.ukh l, ;s,x. fmd,sis Nghka 1000la wo ;r.hg
fhojQjd'Bg wu;rj w;s oreKq ;%ia;jd§ka u¾OKh fhdod .kakd úfYaI ld¾h n,ldfha fiakdxlhlau wo ;r.hg fhojQjd'ta Tjqkag myr§ug negka fmdÆ o ,nd §'

óg wu;r l%svd msáhg hqO gexlshlg iudk m%ydrl r:hla " c, m%ydrl r: yd ikakoaO r: follao f.k;a ;snqkd'flfia fj;;a rislhka u¾Okh lsÍfï ;s,x.f.a jev ms,sfj,g rislhkaf.ka kshu ms<s;=rla ,eî ;snqks';r.h keröug isákafka l=vd risl m%udKhla jk w;r fma%laIld.dr ysia h'
ysia fma%laIld.d‍r j, fmd,sialdrhka isákq oel .; yelsh'
ieneúkau l%Svdj rod mj;skafka fma%laIlhka u;h 'ish .e,úÊcdjg rislhka u¾Okh werUq ;s,x.g rislhkaf.ka kshu ms<s;=rla ,eì we;';ukaf.a uqo,ska ;s,x. fydrd fmdfydi;a fkdlr " Tyq l%svdj yer hk ;=re rislhka l%slÜ ;r. l%Svd msáhg f.dia j¾ckh l, hq;=h'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter