HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

;u f,hska cd;l l< ÈhKshg ldud;=r msfhl= l< wyi fmdf,dj kqyq,kd wmrdOh!

uvl,mqj ukackaf;dvqjdhs ys 6 yeúßÈ yd 8 yeúßÈ ;ukaf.au ÈhKshka ,sx.sl wmpdrj,g ,la l, msfhl= ,nk 8 jk Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lrk f,ig  uvl,mqj ufyaia;%d;a wêlrK úksiqre tï'.fkaIrdcd uy;d
ksfhda. wo ksfhda. l<d'

iellre 50 yeúßÈ mqoa.,fhl= jk w;r Tyq ish ìß|f.ka fjkaj fjk;a újdyhla lrf.k isá nj;a orejka uj iu. fjfik nj;a úu¾Yk j,ska fy,sj ;sfnkjd'
mshd ;ukaj f.k f.dia ,sx.sl w;rj l< njg ÈhKshka úiska ish ujg mjid we;s w;r uj úiska ta ms<sn|j fmd,sishg meñKs,s lr ;snqKd'

miqj jyd l%shd;aul jQ fmd,sish iellre w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr ;snqKd'

miq mshd yd orejka ffjoH mÍlaIKhg ,la lr ,nk 08 jk Èk ta ms<sn|j jd¾:d bÈßm;a lrk f,i;a mshd 8 jk Èk f;la rlaIs; nkaOkd.dr .; lrk f,i;a úksiqre ksfhda. lr ;sfnkjd'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter