HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Heaviest baby in Sri Lanka  

,xldfõ nru ì<s|d & f,dalfha 11 jekshd
n,msáfha§ Wm; ,nhs

Y%S ,xldfõ fuf;la Wm; ,o nßka jeäu ì<s|d Bfha n,msáfha§ Wm; ,enqjd' msßñ orefjl= jQ fuu orejdf.a nr rd;a;,a 13'1 ^lsf,da 5'94& jk njg .Kka n,d ;snqKs'fuu nr .skia f,dal jd¾;d fmd; wkqj tf;la fuf;la
Wm; ,o ì<s÷kaf.ka nr jeäu 11 fokd w;rg .efka' ñka by; rd;a;,a 22 orejka fofofkl=
weußldfõ yd b;d,sfha bm§ we;s njg jd¾;d ;sfnk w;r rd;a;,a 19 tla wfhl=17 fofofkl= 16 orejka ;sfofkl= yd 15 orejka fofofkl= bm§ we;'
fydrj, yUqre., k§Id ks,añKs kue;s ujl fuu orejd ,nkakg jdikdjka; jQjdh' weh 28 yeúßÈ úfha miqjkakshls' fï wef.a uq,au orejdh'n,msáh uQ,sl frdayf,a úfYaI{ ffjoH lms, ú;dkdÉÑ yd ffjoH oñ; k,ska m%uqL ffjoHjreka isfiaßhka ie;alula isÿ fldg fuu orejd ,nd.;a w;r orejdf.a nr jeänj udi 6&7 hkúg;a oek.;a nj;a ta wkqj Wmfoia § ie,iqï lr orejd ,nd.ekSfï ie;alu id¾:lj isÿ l< nj;a Tjqka okajd ;sfí'
fuu ie;alu ish ffjoH Ôú;fha wu;l fkdjk w;aoelSula njo ffjoHjreka fï .ek woyia olajd ;sfí' orejd fukau ujo fï jkúg fyd| fi!LH ;;ajfhka miqfõ'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter