HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip News  

.dÆ mdrg uqyqK,d msysá f.dvke.s,a,l ryfiau lrf.k .sh .Ksld ksjdih

 ldka;djka fofofkla fldgqfjhs''

.,alsiai m%foaYfha mj;ajdf.k .sh .Ksld ksjila jg,d ldka;djka 2 la iy tla msßñ mqoa.,fhl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

wdhq¾fõo iïNdyk uOHia:dkhla f,iska .Ksld ksjila mj;ajdf.k hk njg fmd,sishg ,o f;dr;=rla u;hs fuu

jeg,Su isÿlr we;af;a'

ielldr msßñ mqoa.,hd .Ksld ksjdihla mj;ajdf.k hdu iy l<ukdlrKh lsÍu iïnkaOfhkqhs w;awvx.=jg f.k we;af;a'

Tyq fnd,a, m%foaYfha mÈxÑ 38 yeúßÈ wfhl= njghs jd¾;d jkafka'
.dÆ mdrg uqyqK,d msysá f.dvke.s,a,l fudjqka fuf,i wdhq¾fõo iïNdyk uOHia:dkhla f,iska wod< .Ksld ksjdih mj;ajdf.k f.dia ;sfnkjd'


.Ksld jD;a;sfha fh§u iïnkaOfhkqhs wfkla ielldßhka fofokd w;awvx.=jg f.k we;af;a'

Tjqka .,alsiai iy fnka;r m%foaYj, mÈxÑlrejka njghs f;dr;=re wkdjrK ù we;af;a'

fuu ielldr ldka;djka jhi wjqreÿ 27 iy 34 yeúßÈ úfha miqjk ldka;djka njhs fmd,sish jeäÿrg;a i|yka lf<a'

wod< iellre iy ielldßhka fofokd wo .,alsiai ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs'

wod< isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk isÿlrkafka .,alsiai ¥IK u¾Ok wxYhhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter