HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip News  


wkshï ieñhd iu. PdhdrEm f*ianqla oud
orejkag wmydi l<dg ujl Widúhg


;u orejkag yd ieñhdg ,Êcd lrñka wkshï ieñhl= weiqre lrkjdg wu;rj wkshï ieñhd iu. isák PdhdrEm wka;¾cd,h ;=< f*ia nqla Tiafia {d;s ys;ñ;%d§kag fmfkkakg ie,fik mßÈ m<lr orejkag
mdfr nei hkakg neß ;;ajhla we;s lf,ahhs lshñka uyr.u fmd,sishg meñKs ieñfhl=
;u ìßhg tfrys meñKs,a,la lr ;sfí'
ta wkqj isoaêh .ek úNd. lsÍug fï jkúg wkshï ieñhd iu. mekf.dia isák meñKs,slref.a ìßh yd wÆ;a fmïj;dg fmd,sish weu;+ miq Tjqka lg W;a;rhla ,nd§ug fmd,sishg meñK ;sfí'isoaêhg wod< f*ia nqla PdhdrEm mÍlaId l< fmd,sia ks,OdÍkag tu hqj< ism je<|.ksñka isák PdhdrEm ila f*ianqla .sKqula ;=< ;sî yuqjQ w;r tajd ieñhdf.a f*ia nqla fm%d*hs,hg yd ore fofokdf.a fm%d*hs,hg ge.alr ;sfnk whqreo y÷kd.; yels úh'
fï wdldrhg wod< uj yeisÍ we;af;a È.ska È.gu ieñhd wkshï weiqrg fodia mjrñka ,ndfok ÿrl:k weu;=ï j,g tlg tl lsÍug nj weh úiska fmd,sisfh§ okajd we;' isoaêh ksid tu orejkag mdi, ;=<§ wmyiq;d we;sj ;sfnk w;r ta jk;=re isoaêh fkdoek isá {d;s ys;j;=ka È.sk È.gu Tjqkf.a mqoa.,sl lrekq úuiñka weu;=ï ,nd§ ;sfnk ksid ieñhdo wmyiq;djhg m;aj we;'
ta wkqj kqf.af.dv wêlrKh fj; wod< hqj< bÈßm;a lsÍug fmd,sish lghq;= lrk ,È'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter