HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Gossip Chat With Tharuka Wanniarachchi  

fyd| flfkla ;du ,enqfKa kE &;dreld jkakswdrÉÑ

fï ojiaj, ;dreld ld¾hnyq, fj,do@

álla ú;r ld¾h nyq,hs' wÆ;a fg,s kdgHhl fï ojiaj, jev lrk ksid'

;dreld tl ld,hl wvqfjka fg,s ;srfha fmakak boa§ ;j;a ld,hl jeämqr fg,s ;srfha olskak ,efnkjd' tfyu fjkafka ldf,ka ldf,g jev wvqjeä fjk ksido@
tal uu ys;,d lrk fohla fkfuhs' uu È.gu rE.; lsÍïj,g iïnkaO fjkjd' tl ld,hla f.dvla wh ug;a lsõjd Thd yeu kd<sldfju fmakak bkakjdfka lsh,d' rE.; lrk iuyr kdgH tl È.g úldYh fjkfldg ;uhs udj ks;ru olskafka'

;dreldg kï jevj, wvqjla keye jf.a@

ug la‍fIa;%hg wdmq uq,a ld,fha b|ka jev ,enqKd' ug jevj, kï wvqjla oeks,d keye'

 


;dreldg jev ,efnkafka úfYaI ye÷kqïlï ksido@

ug kï tfyu úfYaI ye÷kqïlï keye' l,dlrejkaj jqK;a uu tfyu f,dl=jg wdY%h lrkafka keye' ta Tjqkaf.a jeoaola ksid fkfuhs' ug Tjqkaj iómj weiqre lrkak fj,dj wvq ksid' ug kï jev ,efnkafka ljqre;a tlal úfYaI iïnkaOlï ;shdf.k fkfuhs'

oeka ;dreldg iskudjg;a wjia:d chhs fkao@

Tõ' iskudjg;a wjia:d ,efnñka mj;skjd' tl Ñ;%mghla bjr l<d ;j Ñ;%mghlg wdrdOkd ,eì,;a ;sfhkjd'

oeka ;dreldf.a Ôúf;a úfYaI flfkl=;a we;s@

wfma f.oßka kï oeka udj nkao,d fokak ´k lshk ;SrfKa wrf.k flfkla fydhkjd' fyd| flfkla ;du ,enqfKa kï kE'

yenehs ;dreldg fm%au wdrdOkd ke;=j fkfuhsfka@

fm%au wdrdOkd kï ,efnkjd' yenehs tajg uu m%;spdr olajk flfkla fkfuhs' talg uu nhhs jf.au ,eÊchs' fyd| flfkla ,enqfKd;a ta .ek ys;,d n,kjd'

 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter