HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Dinesh Chandimal  


bka§h ;r.dj,sfhka pkaÈud,a bj;g

bkaÈhdj yd meje;afjk iSñ; mkaÿjdr ;r.dj,sfha b;sß ;r. ish,a,u ÈfkaIa pkaÈud,ag wysñ ù we;s nj Y%S ,xld l%slÜ wdh;kh ksfõokh lrhs' ta Bfha ^27od& meje;s ;r.fha§ Tyq udmg.s,af,a wdndOhlg ,laùu
fy;=fjks'

tfukau wo Èkfha§ pkaÈud,a fld<U§ úfYaI{ ffjoH m%;sldr ,nd§u i|yd fhduqlrk nj;a tu ksfõokfha oelafjhs'fgiaÜ kdhlhd y¾Èla mdKavHd fhduql< njqkai¾ mkaÿjla yuqfõ udmg.s,af,a wdndOhlg ,lajQfha 17 jeks mkaÿjdrfha§h' bka wk;=rejo Tyq ;r. l< w;r mkaÿ 71l§ ,l=Kq 36la ialsÍug Tyq iu;ajQfha Y%S ,xldjg bkaÈhdjg tfrysj kshñ; mkaÿjdr 50 ;=<§ lvqÆ 9g ,l=Kq 217la lrd hEug wjia:dj ,ndfoñks'

bkaÈhdj Y%S ,xldfjka t,a, jQ b,lalh lvqÆ 4la muKla jehlr miqlr .sh w;r ta wkqj ;j;a ;r. folla b;sßj ;sìh§ tlaÈk ;r.dj,sh 3&0la f,i bkaÈhdj ch.;af;ah' wfkla tlaÈk ;r. fol yd úiaihs20 ;r.h fld<U§ meje;aùug kshñ;h'

isïndífõ lKavdhug tfrysj meje;s iSñ; mkaÿjdr ;r.dj,sfhaÈ pkaÈud,ag lKavdhfï ia:dkh wysñ jQ w;r Y%S ,xld iSñ; mkaÿjdr kdhl Wmq,a ;rx.g ;r. foll ;ykula mekjQ fyhska pkaÈud,a f;jeks ;r.hg f.k wdfõh' lKavdhfï kdhl;ajh ysñjQfha pdur lmqf.org jk w;r Tyq isjqjeks ;r.hg;a kdhl;ajh ,ndfokq we;'

Tlaf;dan¾ udifha§ mdlsia;dkhg tfrysj wdrïNùug kshñ; ;r.dj,sfha§ pkaÈud,a kej;;a lKavdhug meñfKkq we;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter