HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

5 Amazing Health Benefits of Pumpkin Seeds  

jÜglald lshkafka wfma ffoksl wdydr fõ,g ks;ru tl;=fjk rij;a t<j¿jlafka' ta jf.au jÜglald wfma YÍrhg Yla;sh ,ndfok wdydrhla' wms jÜglald ms<sfh, lrkfldg tajdfha weg bj; oukjd" kuq;a Tn
okakjdo jÜglald weg wfma YÍrhg fndfyda m%fhdackj;a lsh,d'

fï ,smsh lshùfuka miqkï Tn ljodj;a jÜglald weg úis lrk tlla ke;sfjhs' jÜglald msisk úg tajdfha weg fjku wrka ;sh,d fyd¢ka fidaod úh<Sug ;nkak' miqj tajd Èkm;d wdydrhg .kak' rglcq lkjd jf.a lkak mq¿jka fï jÜglald weg;a'

fï ;sfhkafka jÜglald weg wdydrhg .ekSfuka wfma isrerg ,efnk m%fhdack lsysmhla'01' wd;rhsáia jeks ;;ajhka ksid we;sfjk fõokdjka j,g iykh ,ndfokjd

fujeks frda. j,g wms ,nd.kak hï hï T!IO j¾. j,ska w;=re wndO we;sùug we;s bv lv b;d jeähs' kuq;a jÜglald weg wdydrhg .ekSfuka Tng lsisu w;=re wndOhla fkdue;sju fujeks frda. ioyd iykhla ,nd.; yelshs'

02' Tfí yojf;a ksfrda.S nj wdrlaId lrkjd


jÜglald weg j, wvx.= fjk ue.akSishï j,ska Tfí ksfrda.S njg úYd, msgqjy,la ,efnkjd' wêl reêr mSvkh md,kh lrñka yoj;a wl¾ukH ùï jf.au wd>d;h jeks ;;ajhkaf.kq;a Tnj wdrlaId lrkjd'

03' Tfí fldf,iagfrda,a uÜgu md,kh lrkjd


jÜglald weg j, wvx.= fjk mayahafgdiafgfrd,a ixfhda.h u.ska Tfí reêrfha wvx.= fjk wys;lr fldf,iagfrda,a wvq lrkq ,nkjd' iq¾hldka; weg j,g miqj jeäu mayahafgdiafgfrd,a ixfhda.hla wvx.= fjkafka jÜglald weg j,hs'

04' Tfí reêrfha wvx.= iSks uÜgu iudk w.hl mj;ajdf.k hd yelshs'

jÜglald weg wdydrhg .ekSfuka Tng mq¿jka Tfí isref¾ mej;sh hq;= iSks uÜgu yeuodu;a iudk uÜgul mj;ajdf.k hkak' ta jf.au th Tng nr wvqlr .ekSug;a yeu ojilu ksfrda.Sj bkak;a wjia:dj ,ndfokjd'

05' Tng fydo kskaola ,ndfokjd

Tn;a ksod .ekSfï wmyiq;djhlska fmf<kjd kï rd;%shg kskaog hdug fmr jÜglald weg lsysmhla wdydrhg .kak' jÜglald weg j, wvx.= fjk weuhsfkda wï,h" g%hamafgdmayka Tng Wojq fjkjd iqj kskaola ,nd.kak'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter