HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

hdmkfha fjä jeÿK fmd,sia ks,Odßhd ureg
isoaêh .ek úksiqre l:d lrhsúksiqreg wdrlaIdj imhñka .uka lroa§ hdmkfha§ fjä m%ydrhg ,lajQ fmd,sia ks,Odßhd ure oel ;sfí'
Bfha iji miajre 5 '10g muK hdmkh uydêlrK úksiqre tï' b,xfÉ,shka uy;d b,lal lr .ksñka k,aƾ m%foaYfha § fjä ;eîula isÿjQ wjia:dfõ r:h iu. h;=re
meÈhlska .uka l< fuu fmd,sia ks,Odßhd yd ;j;a ks,Odßhl= m%ydrlhska iu. fjä yqjudrejl ksr; jQ w;r
tu wjia:dfõ fuu fmd,sia ks,Odßhdf.a

Worhg jeÿK fjä WKav ksid nrm;, ;=jd, we;s úh' Tyq Bfha rd;%S 2'30 g muK ure ÿgq nj jd¾;d úh' wfkla ks,Odßhd ;ju;a m%;sldr ,nhs'
fuu fjä m%ydrhg f.dÿrejQ úksiqreg lsisÿ ;=jd,hla isÿjQfha ke;' Tyq fï Èkj, wdkafoda,khla iys;j úNd. jk hdmkfha úoHd isiqúh iuQy ¥IK lr urd oeófï kvqfõ ;%smqoa., úksiqre uvq,af,a ;sfokdf.ka tla wfhls'
;ud k,a¨¾ fldaú,g hk w;r ;ud b,lal lr fuu m%ydrh Èh;ajQ nj;a fmd,sia ks,OdÍka fkdj ;udj b,lal lr th isÿ l<;a l=reudku jerÿk nj;a
fuu isÿùu wêlrK moaO;shg isÿ l< nrm;, ;¾ckhla nj;a úksiqre tï' b,xfÉ,shka uy;d woyia olajñka mjid ;sfí'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter