HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

 l=¿÷,a ore Wmf;a i;=g ord.; fkdyelsj yDohdndOfhka ñh.sh uj 


újdy ù j¾I .Kkdjlg miqj ,o l=¿÷,a orejd frdayf,a§ ,eîfuka orejd ujg fmkaùfuka miqj wêl f,i we;sjQ ikaf;daih ord.kakg wmyiqjQ ujl ñh .sh isoaêhla‌ ;Uq;af;a.u frdayf,ka jd¾;d úh'

fuf,i ñhf.dia‌ we;af;a ;Uq;af;a.u f;,aysßhdj mÈxÑ ;sia‌ tla‌ yeúßÈ
k.je,af,a f.or ÈkQIsld i|ud,s kue;a;sh fjhs' fujeks urK l,d;=rlska oyilg tlla‌ jYfhka isÿjk nj urKh iïnkaOj mYapd;a urK mÍla‍IK lghq;= l< wkqrdOmqr uy frdayf,a wêlrK

ffjoH tÉ' mS' lreKd;s,l uy;d mjid isáhs'

orejd frdayf,a§ ujql=iska ,efnk úg;a uj fyd| ;;a;ajfhka isáh nj ;Uq;af;a.u frdayf,a ffjoHjre mji;s' ,enqKq msßñ orejd fyd| YÍr fi!LH ;;a;ajfhka isáhs'

,h me,S ñh.sh fuu ujf.a urK mÍla‍IK lghq;= ;Uq;af;a.u frdayf,a§ mj;ajd we;s w;r urKldßhf.a mqreIhd jk mS' Ô' mS' î' .=ref.a uy;d urK mÍla‍IKfha§ idla‍Is ,nd § ;sfí' fuu urKh yDohdndOhlska isÿjQ urKhla‌ njg ;Uq;af;a.u kd.ßl yÈis urK mÍla‍Il tka' ysáydñ uy;df.a ;SrKh lf<ah'
Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter