HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

‘ux fi,a*sIa kE''‘
ue;sõia l;djla lr iuq.kS

Wmq,a ;rx. y pkaÈud,a kdhl;ajhg m;afj;s
ik;af.ka ix.d ufya,g yskaÜ tlla

wekacf,da ue;sõiaf.a kdhl;ajfhka iuq.ekSu ;SrKh m%ldYhg m;alsÍu i|yd wo meje;ajQ udOH yuqfõ§ ;ud wd;aud¾:ldó fkdjk nj;a ;k;=re nodf.k isàug
lEorke;s nj;a kj kdhlfhl=g id¾:l ùug bv ,nd§u i|yd fuu ;SrKh .;a nj;a wekacf,da ue;sõia lshd isáhd'
wekacf,daf.ka miqj tlaÈk iy úiaihs úiai kdhlhd f,i Wmq,a ;rx.o fgiaÜ kdhl;ajhg ÈfkaIa pkaÈud,ajo ks, jYfhka m;a lr we;'

 udOH yuqfõ§ woyia oelajQ ik;a chiQßh Wmq,a ;rx. we.hQ w;r lKavdhu fjkqfjka kjl l%Svlhkag ;ek § ;u ia:dkh mjd lemlr ms;slrK ,hsia;=fõ my,g f.dia l%Svd l, nj;a t‍h kïoere l%Svlhka mjd m%;slafIam l< lemlsÍula nj;a Tyq lSfõ ufya, ix.d .ek fkdlshd lshdh'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter