HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

mdlsia;dkq ksfõÈldjf.a
la,dka;h urKhla l< wka;¾cd,hwka;¾cd,fha ‘ffjr,a ksjqia‘ f,i me;sfrk we;eï wi;H wdrxÑ ,xldfõ we;eï m%Odk udOH j, mjd we;a; ke;a; fidhd fkdn,d m<jQ ;j;a tla jd¾;djla fï Èkj, me;sfrñka mj;S'
mdlsia;dkq rEmjdyskS ksfõÈldjl iÔù má.; lsÍula w;r;=r ñh.sh wdldrh oelafjkjd hhs lshk wdl¾I”h
ùäfhdaj tjekakls'
 iqkaor rEimqjlska hq;a fuu ldka;dj weia wvjka lr lerls,a,la iEÿK wdldrhg fla%ka tll isg weo jefgk whqre;a wehj miqj msßi u.ska Tijd hk whqre;a

tu ùäfhdafõ ksrEmKh fõ'


f*ia nqla Tiafia jeä jYfhka me;sr .sh fuu ùäfhdaj iu. m<jQ wdrxÑfhka lshejqfka weh tu wjia:dfõ ñh.sh nj;a yÈis yDo frda.hla fuu urKhg fya;=j nj;ah'
kuq;a fï .ek wm l< fidhd ne,Sfï§ fuu mqj; uq¿uKskau wi;H nj iy tu mqj; f.d;d uq,skau m;=rd we;af;a tla;rd bka§h iudc udOH msgqjla ish m%j¾Okh Wfoid nj fidhd.kakg yelsúh'
mlsia;dkfha 92fKõia kue;s kd,sldfõ fiajh lrk b¾id ldka ^ft¾zw Äyka& kue;s fuu ksfõÈldj ;ju;a Ôj;=ka w;r hy;ska isákakshls'
weh ñka jirlg fmr 2016 mdlsia;dkfha fgyaßla B mlaIfha <shla jd¾;d lrkakg t<suyfka laf¾khl ke. iÔùj jd¾;d f.ktñka isá wjia:djl iQ¾h ;dmhg ksrdjrKh ùfuka la,dka; .;shla we;sù by< isg weojeàu fuu isÿùuhs'
kuq;a tu wjia:dfõ wi< wh weh w,a,df.k m%;sldr i|yd fhduq lrk w;r ál fõ,djlg muKla wod< rdcldßfhka neyerù kej; iÔù bÈßm;a lsÍu weh úiska isÿlr ;snqKs'
weh oekg;a mdlsia;dkq kd,sldjkays m%isoaO pß;hla jk w;r weh ñh.sh njg uE;l isg m<jk wdrxÑ ksid wehf.a risl risldúhka fukau wehjo úiauhg m;alr we;'
fï ksid weh wef.a f*ia nqla msgqj Tiafia ‘uu ;du hy;ska‘ lshñka Bfha ùäfhdajlao ksl=;a lr ;snqKs'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter