HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

mathews  

mrdch ord.kak wudrehs
& ue;sõia


Bfha ^10& isïndífõ l%slÜ ;r. mrdcfhka wk;=rej wekacf,da ue;sõia fufia lshd ;sfí'

¶fï mrdch  lKavdhula úÈyg ord.kak wudrehs' we;a;gu wms wfma jerÈ ksid ;uhs fï ;r.h;a mrdch
jqfKa' kuq;a wms bÈßfha tk fgiaÜ ;r.hg óg jvd fyd|g
uqyqK§"
wksjd¾hfhkau ta ;r.h ch.kak ´kE'

we;a;gu wfma f.dvla wvqmdvq ;sfhkjd' úúO wxYj,ska ÿ¾j,;d ;sfhkjd  yod.kak' bÈßfha§ bkaÈhdkq ;r.dj,sh tkjd' Tjqkq;a tlal f,dl= ;r.hla ;sfhkjd' ta ;r.hg hkak l,ska fï ;sfhk flá ld,h ;=< wms wfma wvqmdvq yd ÿ¾j,;d yod.; hq;=hs'

lKavdhula úÈhg wms ks;ru mqyqKqùï lrkjd' yeufoau ie,iqï lrkjd' kuq;a wjdikdjlg jf.a msáh ueog .syska fïjd w;yefrk tl ;uhs .egÆj' bkaÈhdkq ixpdrhg fmr wmg b;du;a flá ld,hla ;sfhkafka wfma fï jerÈ ál yod.kak'¶


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter