HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Tharani Siriwardane  

isf;a ÿl ÿïßh mS,s u; mdlr yeßh
fmardfoKs iriúfha fidhqßh


Bfha ^3& fikiqrdod WoEik fmardfoKsh iriúfha úoHd mSGfha mqyqKq l:sldpd¾hjßhl f,i fiajh l<  25 yeúßÈ ;reKshl ÿïßhg mek Èúkid.ekSfï wjdikdjka;
isÿùula jd¾;d jqKd'
fld<U isg nÿ,a, olajd .uka lrñka ;snQ fmdä ueKsfla ÿïßhg weh mek we;af;a
Bfha fmrjre 9'30g muKh' ÿïßhg mekSu ksid wef.a ysi l¢ka fjkaù w;aj, fldgiao lemS wjdikdjka; f,i ure je<|.;a;d' wef.a urKh ishÈúkid.ekSula f,i fï jkúg iellrk w;r thg ksYaÑ; fya;=jla m%isoaO lr ke;' kuq;a fmï in|;djhla iïnkaO .egÆjla ksid weh laIKsl ;SrKhla f.k Èúf;drlrf.k ;sfnk njg úúO lgl;d me;sr ;sfí'

mkaksmsáh m%foaYfha mÈxÑldßhl jQ weh  fmardfo”h úYaj úoHd,fhka ish úoHd Wmdêh iïmQ¾K lr tu mSGfhau mqyqKq l:sldpd¾hjßhl ^äfudkaiag%ේg¾& f,i fiajh lrñka isá w;r wef.a lKavdhfï Wmdê m%odfkda;aijh mj;ajd ;sî we;af;ao miq.sh i;sfhah' wOHhk lghq;= wjikaù l,lg miqj wef.a ñ;=re ñ;=ßhkao tÈk yuqù ;sfí'

iriúfha§ ‘f.dauÍ‘ hk wkaj¾: kdufhka y÷kajkq ,enQ nj lshk weh ld w;r;a is;a Èkd isá ;reKshl nj lshefõ' Wmdê m%odfkda;aijh Èkfha wehg ióm ys;jf;l= l,lg miq yuqjQ njg;a Tyq fjkiaù ;sîu .ek l,lsÍula wehg we;sjqK njg;a wdrxÑ me;sr ;sfí' wef.a fmï in|;djhka ms<sn| ióm ys;j;=ka muKla oekisá w;r bÈßfha§ ta .ek mj;ajk mÍlaIK wkqj weh we;a;gu ñh.sfha l=uk fya;=jla ksido hkak wkdjrKh jkq we;'

wehf.a iy weh urKhg m;ajQ wjia:dfõ PdhdrEm lsysmhla my;ska 
 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter