HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Oshadhee  

uf.a yu iqÿ jqfka l%Sï tlla ksid
n%Ekaâ tl lshkak nE & tal ryila
&´Ië fyajduoaÿu


miq.shod ,eÜúhdfõ mej;s ñisia fgdma T*a o j¾,aâ újdyl rE ðK ;r.fha ‘mSm,aia fpdhsia‘ lsre< ysñlr.;a fg,s kdgH ks<s ´Ië fyajduoaÿu .ek tu ch.%dyS PdhdrEm m<fjoa§ wka;¾cd,h ;=< wÆ;a l:dnyla we;sjQfha wef.a ifuys mj;sk úfYaI iqÿ meyeh .ekhs'

iqÿ cd;sl ;r.ldßhka wNsnjd lemS fmkqK wef.a meyeh
mrïmrdfjka wdmq iqola" kE ful we,s .;shla" kE fïl frda.hla wdÈ f,i úúO l:d ks¾udKh úh'
wef.a f*ia nqla .sKqfï mdGlhkao wef.ka úys¿jg wid;snqfka ‘ljqo wefÛa fmdá weoafoa‘ lshdh'

fuu m%Yakh fujr i;swka; mqj;am;la u.skao úuid ;snqK w;r ta i|yd weh ,nd§ ;snqK ms<s;=r my; mßÈh'

‘we;a;gu n‍%EkaÙ tfla ku lshkak kï nE' kuq;a wdf,amk kï odkjd' tal kE lshkj kï tal

fndrejla' fudlo wms rx.k Ys,amsksfhd' jD;a;Suh rx.k Ys,amsksfhd jqKdu rEmh lshk foa f.dvlau
jeo.;afk'
 ta ke;;a uu biair b|kau ldka;djla úÈhg rEmh .ek f.dvla ie,ls,su;a fjkjd'
b;ska f,dafl mqrd uu rg rgj,aj, ixpdrh lrkjfk' uu rgj,a úiailg jf.a ixpdrh lr,d;sfhkjd' ta jf.au uf.a uy;a;hd;a rgj,aj,g hkjd'
b;ska ug fyd| n‍%EkaÙ tlla yïnjqfKd;a uu ta rgj,aj,ska wrf.k tkjd' iuyr fj,djg tajd ,xldfj .kak ke;s tajd ;sfhkjd'

b;ska we;a;gu uu iu .ek ie,ls,su;a fjkjd' fudlo ug úh<s iula ;sfhkafk' ta ksid ug f.dvla fj,djg fudhsIaprhsiska lshk foa w;HdjYHu fohla' ta jf.au Ths,a uidÊ lrkjd' iug nd;a j¾. lrkjd' uu f.dvla fj,djg uq¿ YÍrhgu úúO ndysr m‍%;sldr lrkjd'‘ 
 


 

 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter