HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


Y%S ,dxlsl ffjoH isiqúh
nx.a,dfoaYfha§ ¥IKhg

nx.a,dfoaYfha Ñ;f.dx kqjr úoHd ;dlaIKsl úYajúoHd,fha bf.kqu ,nñka isá 17 yeúßÈ Y%S ,dxlsl ffjoH Wmdê wfmalaIsldjl ¥IKhlg ,laùfï mqj;la trg mqj;am;a jd¾;d lr ;sfí'

nx.a,dfoaYfha m<jk fâ,s iagd¾ yd fm%df;dï wf,da
mqj;a jd¾;d wkqj trg l=,ais ud¾Ü kue;s idmamq ixlS¾Kfha fjf<| iydhlfhl= f,i fiajh lrñka isá nx.a,dfoaY cd;sl 25 yeúßÈ ;reKfhl= iu.
cx.u ÿrl;kh yryd

l;d ny lsÍu wdrïN lr ys;j;a lula f.dvk.df.k ;sfnk fuu isiqúh rjgd miq.sh bßod Èkfha Tyq wehj fydag,hlg f.k f.dia ;sfnk w;r tys§ ¥IKh lr ;sfí';udj ¥IKh lsÍfuka wk;=rej ;reKhd m<d.sh nj;a weh yevQ l÷,ska hq;=j kej; kjd;ekg meñ”fuka miq fmd,sishg meñK isoaêh úia;r l< nj;a jd¾;dfõ'
isoaêh isÿjQ nj lshk Ñ;f.dx k.rfha fydag,a ldurho fmd,sia mÍlaIdjg ,la úh'
w;jr l< nj lshk ;reKhd wß*¾ ryauka f,i y÷kdf.k ;snqK w;r miqj Tyq wïn.ka m%foaYfha§ w;awvx.=jg .;a nj fmd,sish i|yka lr we;'
ysxikhg ,lajQ isiqúh  17 yeúßÈ wvq jhfia§u nx.a,dfoaYfha ffjoH Wmdêhlg ,shdmÈxÑùuo .egÆ we;s lr ;sfí'
isiqúh kej;S isák fkajdisldrh wdikakfha fydag,h msysgd ;sî we;s w;r weh isoaêh jQ Èk fmïjf;l= fj; hk nj fkajdisld.drfha isá lsisfjl= fyda oek isg ke;'
w;awvx.=jg m;a ;reKhd Widúhg bÈßm;a lrkakg kshñ;h'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter