HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

23 yeúßÈ fnd,sjqâ ks<shlf.a
u< isrer ksjiska yuqfõ23 yeúßÈ l%s;sld fp!o%s kue;s fnd,sjqâ ks<shlf.a u<isrerla bkaÈhdfõ uqïndhsys
iqnq¾nka wka§ßys wef.a ksjfia§ yuqù ;sfí' wêl ÿ¾.kaOhla mj;sk njg wi,ajdiSkaf.a
meñKs,a, u; fmd,sish úiska weh jdih l< ksjfia fodr.=¿
lvd újr lr ne,Sfï§ isrer Bfha ^12& yuqù ;sfí'
fuh >d;khla úhyels njg fmd,Sish iel lrkw;r >d;kh isÿù Èk ;=kla fyda y;rla .;j we;s njo iel lrhs'

wef.a isref¾ ysi wdikakfha f,a .,d.sh i,l=Kq ;snqK w;r isrer yuqjQ ldurh msg;ska w.=¿ oud f.dia ;snqK nj;a ldurfha jdhq iólrKh Èk .Kkdjla ;siafia tlÈ.g l%shd;aul fjñka mej;s whqre;a y÷kdf.k we;'
wef.a ÿrl:kh fmd,sishg yuqjQ w;r th w.=¿ iys; jQfhka ÿrl:kh .ek mÍlaIK isÿ lsÍug ;dlaIKsl Wmldr .;hq;= nj fmd,sish okajd we;' wïfnda,s fmd,sish mjikafka ;ju;a ñkSurejd y÷kdf.k fkdue;s nj h'
l%s;sld fp!o%s" yßoajd¾ys isg meñK rx.k jD;a;Sfha ksr; jQ w;r jdih lf<a uy,a ksjdihl ;ksjuh'
 uE;l§ lka.kd rfkda;a iu. rÛmE ‘rÊfcda’ ksid weh .ek l:dnyla we;sj ;snqKs' 
 
 

 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter