HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

,xldfõ mrdcfha wjdikdjg uq,ajQfha
mdlsia;dk udOHfõÈkshf.a fi,a*sho@Bfha mdlsia;dk Y%S ,xld tlaÈk ;r.h mrdch ùu Y%S ,xld l%slÜ f,da,Skaf.a buy;a is;a ;ejq,g fya;=jQ ldrKdjls' fuu ;r.h  ch.ekSu u; wjika mQ¾j jghg
iqÿiqlï ,nkakg wjia:djla Wodlr ;sîu;a tu wjia:dj .s,syS hdu;a thg fya;=jhs' ;r.fha wjika mkaÿ ´jr lsysmfha ÿ¾j, mkaÿ lSul ksr;jQ Y%S ,xld ms,g fuu mrdch j<lajd .; yelsj ;snqfkah hkako
fndfyda whf.a woyihs'
fuu wjdikdjka; mrdch l,a we;sj Wodjk njg wka;¾cd,h ;=< wkdjelshla m<j ;snqKs' thg uq,ajQfha mdlsia;dkq l%Svd udOHfõÈkshl fi,a*S PdhdrEm ,nd.kakd wh oeùhdfï m%jK;djhls'
miq.shod bka§h msf,a úrd;a flda,s yd ol=Kq wm%sldfõ äú,sh¾ia fofokd ;rÛ foll§ ,l=Kq 0g oeùhdu

yd tu ;r. mrdchùu msgqmi isákafka mlsia;dkq udOHfõÈkshla njg iudccd,d Tiafia  l;djla me;sr f.dia ;snqfka fmf¾od isgh'
weh flda,s yd äú,sh¾ia iuÛska fi,a*s PdhdrEmj,g fmkS isá w;ru miqj weh Y%S ,xld kdhl wekacf,da ue;sõia iuÛskao fi,a*s PdhdrEmhla f.k ;snqKs'Bfha ;rÛhg iqNme;=ï tlalrk wjia:dfõ “Tkak uf.a fcdí tl wo;a uu l<d” hkqfjka Üúg¾ mKsúvhlao ;nd ;snqKs'
Bfha ue;sõia oeù .sfha 39gh' kuq;a ;r.h mrdch úh' 


 Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter