HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


.xj;=r ueo ;siaiuydrdufha
ueKsla b,a,ula mEÈ,d

wdmod m%Yak & wdOdr wu;l lr
úYd, msßia ueKsla fydhkak weú;amiq.shod .xj;=r fya;=fjka mia fia§hdug ,laùfuka miq ;siaiuydrdufha i÷ka.u ueKsla md,u wi< ueKsla b,a,ula u;=j we;ehs jd¾;dfõ'

tu ia:dkfha wÆ;ska fndalal=jla ie§ug j,j,a lmñka isák msßila uq,ajrg ueKsla .,a len,s mia w;r ;sfnkq oel
we;s w;r tlajru
th ÿgq wh fndalal= iEÈu w;yer ueKsla wyq,kakg yd .rkakg mgkaf.k ;sfí'

fuu bvu rch i;=jkakkla jk w;r wdikak l=Uqf¾ whs;sh m%foaYh Ndr .%du ks,OdÍjrhdg wh;a njo mejisKs'
ueKsla b,a,u mEÿK wdrxÑh me;srhdu;a iu. .xj;=r wdmodjka ;;aj wdOdr lsÍï jev ish,a, wu;l lr wjg m%foaYjdiSka ueKsla fidhkakg yd bvu n,kakg meñK we;s nj;a we;eï n,j;=ka úYd, mia l=Üá f.k jdykj, mgjdf.k m<df.dia we;s nj;a jd¾;d úh'

28 jeksod mEÿK ueKsla b,a,u ksid fndalal=j ie§u ;djld,slj kj;d tu m%foaYhg wdrlaIdj ,nd §ug lghq;=lr ;sfnk njo jd¾;dfõ'

;siaiuydrdufha fnr,sfy, ud¾.h Tiafia i÷ka.ug meñ”fï§ yuqjk ¶ueKsla md,u¶ wi, fuu b,a,u u;=j ;sfnk w;r tu md,ug ueKsla md,u hhs kï ;nkakg uq,aj we;af;ao mqrdK l;djlg wkqj t;ek ueKsla ;snQ ksid njo lshefõ' kuq;a .xj;=r tk;=re tys ueKsla we;s njg uE; b;sydifha idOl yuqù ;sî ke;'

fujeks ueKsla b,a,ula fuu .%dufhka olakg ,enqKq  m<uqjeks wjia:dj fuh njo m%foaYjdiSka mjid ;sfí'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter