HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

.xj;=rg úÿ,sh lmd we;s ksid
fckf¾grfhka úÿ,sh .ksñka isá
tlu mjqf,a 4la bfíu ñh h;s


miq.sh Èkj, fudrjl m%foaYfha mj;sk .xj;=r ;;ajh fya;=fjka ta wjg frdgqU .ïudkhgo úÿ,sh úikaêù mej;s w;r mj;sk wdmod ;;a;ajh iukh jk;=re úÿ,sh úikaêh n,mj;ajk nj okajd ;snqKs'
fï fya;=fjka bkaOk ñ,g f.k ksjfia ;snqK úÿ,s W;amdok hka;%hla l%shd;aul lrjdf.k ish ffoksl jevlghq;= isÿlrkakg W;aidy l< frdgqU m%foaYfha ksjil 4 fofkl= wkfmalaIs; f,i wk;=rg ,laj ;sfí'frdgqU W!rj m%foaYfha msysá fuu ksjfia tklu mjqf,a uj"mshd"mq;d yd ÈhKshl fuu wk;=ßka ñhf.dia we;' Tjqka fckf¾grh l%shd;aul lr ksjfia úÿ,s mxld oud ksodisá wjia:djl fuu urK jd¾;dù ;sfí'
fuu ksjfia fckf¾grh iúlr ;sî we;af;a ksji we;=f,ah' th l%shd;aul fjoa§ msgjk ldnka fudfkdlaihsâ jdhqj ksji we;=f<au £ ;sîu ksid jdhq úIùulska fuu urK isÿjkakg we;s njg úYajdi flf¾'
ksji ;=< l%shd;aul lrk ,o úÿ,s ckk hka;%fhka W;amdokh jq jdhqj urK j,g fya;=joehs mÍlaIKhla isÿlrkakg kshñ;h'  fmd,Sish mÍlaIK mj;ajhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter