HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


fjila iuq¿jg mQcljrfhl= f,i fjiaj<df.k meñKs
mqoa.,hd w;awvx.=jg


miq.shod bka§h w.ue;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka nKavdrkdhl wkqiaurK iïuka;%K Yd,dfõ§ mj;ajkakg fhÿK fjila Èk cd;Hka;r iuq¿jg lf;da,sl mQcljrfhl= f,i ieriS

meñKs iellghq;= mqoa.,fhl= fmd,sia w;awvx.=jg m;aj ;sfí' Tyq wuq;a;ka we;=<g .kakd wjia:dfõ fjk;a mQcljrhska iu. tlaj we;=¿ùug W;aiy lr ;snqK w;r ixúOdhlhska mQ¾jfhka msßkud ;snqK wdrdOkd m;%h bÈßm;a lsÍug wiu;aj ;snqKs'

flfia fj;;a th f.k tkakg wu;l jQ njla lshñka Tyq we;=¿jkakg jEhï lroa§ Tyqf.a iajrEmh .ek iel we;sjQ wdrlaIl wxY jeäÿr m%Yak lsÍug mfilg le|jd f.k f.dia we;'

fuu mqoa.,hdg ;udj mQcljrfhl= f,i ;yjqre lrfok fjk;a mQcljrfhl=j fyda kï lsÍug tu wjia:dfõ kqmq¿jkaù ;sfnk w;r miqj ;ud mQclfhl= fkdjk nj okajd we;'

oeä wdrlaIdjla i,id ;snqK mßY%hg fï wdldrhg iellghq;= f,i meñ”u miqmi fudyqf.a lsishï lvdlmam,aldÍ fÉ;kdjla ;snqfkao hkak fmd,sisfha ielhg n÷kajQ w;r ta ksid tÈk Tyq w;awvx.=jg m;a úh' fmd,sia Ndrfha isá Tyq Bfha wêlrKhg bÈßm;a lrk ,ÿj ,nk 19 jkod olajd rlaIs; nkaOkd.drfha ;nkakg kshu lr we;'
Tyq ljr fya;=jla ksid fï wdldrhg fjiaj<df.k meñKsfhao hkak ;ju y÷kdf.k ke;'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter