HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Neluwa  


wirK jQjka fírkak .syska
fkÆfõ§ .=jkska jegqK fin<d ñh f.diskaBfha .d,a, fk¿j m‍%foaYfha wdmodjg m;a lKavdhula fírd .ekSfï fufyhqul ksr; fjñka isáh§ fy,sfldmag¾ hdkhlska ìu weo jegqKq .=jka yuqod fin<d nrm;,
;=jd, ,nd m%;sldr ,nñka isá w;r Ôú;la‍Ihg m;aù we;s nj
oeka jd¾;dfõ'
.xj;=rg f.dÿre jQ mqoa.,hka fírd.ekSfï fufyhqul ksr;fjñka isá Tyq ¥,swe,a, f;al¾udka; Yd,dfõ  fldgqù isá ldka;djka fofokl=f.ka whl= fírdf.k fy,sfldmagrhg oud wfkla ldka;dj fírd.ekSug flan,a wdOdrfhka my<g nisoa§ fuu wä 30la muK by< isg weo jeà ;sfí' tu wji;dfõ Tyq ;=jd, ,nd lrdmsáh frday,g we;=,;a lrkakg isÿúh'
nrm;, ;=jd, isÿjQ ksid Tyq miqj ñh.sh nj frday,a wdrxÑ mjihs'
fufia ñhf.dia we;af;a jhs' tï' tia' hdmdr;ak ^38& kue;s iyk fiajd .=jka Ngfhls'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter