HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Mrs top of the world 2017  


ñisia fgdma T*a o j¾,aâ lsre<
´Iëg ,enqKhs ye.jqj;a
we;a;gu ,enqJf ndnrdgÆ

Bfha ish f*ianqla msgqj Tiafia ,eÜúhdfõ mej;s újdyl rE ðK ;r.hla ch .kakg ,enqK njg úia;r m< l< fg,s kdgH ks<s ´Ië fyajduoaÿu ienE f,iu tu ;r.h ch.%yKh lr ke;s nj oeka
fy<sj ;sfí' tu ;r.h chf.k we;af;a fn,aðhu ksfhdackh l<
;r.ldßh jk ndndrd fudksldh'

kuq;a tu ;r.fha ‘mSm,aia fpdhsia‘ kñka wka;¾cd, u; úuiqu u; tla ;r. wÈhrla ^ghsg,a tlla& meje;ajQ w;r tys ch.%yKh i;=jQfha ´Iëgh' ^ta fjkqfjka ´Iëg fjk;a lsre<la m<|jd we;&

fuu ch.%yKh rEm ðK lsre< ch.%yKh l<d f,i ye.Sula okjk wdldrhg ´Ië ish f*ianqla msgqfõ i|yka lr ;snqK w;r ta .ek l< m%ldYfhao m%Odk lsre< ,nd.kakg neßj .sh nj okajd isáfha ke;'

;r.h ksujQfha 28 jkod rd;%sfha jqj;a ienE f;dr;=re wka;¾cd, udOH ;=< m<j ;snqfka m%udoùh'
fuu ;r.h f,dal újdyl rE ðK ;r.h fkdjk w;r ,s;=fõkshdfõ tla;rd ixúOdkhla u.ska ‘ñisia fgdma T*a o j¾,aâ‘ kñka jd¾Islj ixúOdkh lrkakls'
my; oelafjkafka f*ia nqlays ´Ië ta .ek úia;r oud ;snqK wdldrh;a ñisia fgdma T*a o j¾,aâ f*ia nqla msgqfõ ;snqK úia;rh;ah'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter