HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

kelani river  9'4  g wdj;a wdmiaig .syska
le,Ks .f.a ‘uyd .xj;=r‘ wjodku myj hhs


Bfha oyj,a ld,h jk úg jd¾ud¾. fomd¾;fïka;=j wk;=re wÛjd ;snqK mßÈ le,Ks .. W;=rd hdfï uyd .xj;=r wjodku we;sjQfha ke;s nj c, úoHd wOHlaI fma%ud fyÜáwdrÉÑ uy;añh okajd isà'
weh Bfha oyj,a m%jD;a;s idlÉPdj mj;ajoa§ kd.,.ïùÈh c, udmlfha w.h 8'3 g mej;s w;r th 10 blaujkafka kï uyd .xj;=r ;;ajh we;sjk nj okajd isáhd' rd;%S 10 g muK tu w.h 9'4 g
jd¾;d jqj;a Bfha rd;%S ld,fha th wvqj hdfï ,laIK fmkakï lr we;'
fï ksid uyd .xj;=r ;;ajfhka ñ§ hdfï m%jK;djhka fmkakqï lr we;s nj weh wo ^27& WoEik okajd we;'
ta wkqj 2016 isÿjQ ;rï ydkshla fujr isÿjkafka ke;s njla fmfkhs'kuq;a bÈß Èkj, jeis;;ajh u; fuh fjkia jkakgo bv ;sfí'flfia fj;;a le,Ks .. idudkH .xj;=r ;;ajh u; msgdr .e,Su fya;=fjka ta wjg my;a ìï ila c,fhka hgù ;sfnkjd'
jdßud¾. fomd¾;fïka;=j ioyka lf<a wúiaidfõ,a," yxje,a," fodïfma" fldf<dkakdj" lvqfj, iy le<Ksh wjg my;a ìï fuf,i c,fhka hgù we;s njhs'
le<Ks .. fomi isák ck;djg jyd bj;a jk f,i wdmod l<uKdlrK uOHia:dkh l< oekqï §u wkqj Bfha rd;%S ld,h jkúg 3000 lg wêl msßila bj;aj ;snqKs

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter