HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Wimal Weerawansa  

wjidkfha úu,ag wem ,efí

bÈlsÍï weu;sj isá ld,fha ;u {d;Ska we;=¿ ys;j;=kag bkaOk iu. rcfha jdyk 90 la wjNdú;hg fhoùfuka fldaá .Kkl mdvq isÿ lsÍu ksid rlaIs; nkaOkd.drfha isá

cd;sl ksoyia fmruqKq kdhl md¾,sfïka;= uka;‍%s úu,a ùrjxY uy;d fldgqj ufyaia;‍%d;a wêlrKh u.ska wo Èkfha wem u; ksoyia
lr ;sfí'Èk 87la
;siafia rla‍Is; nkaOkd.dr.; .; lr isá  uka;‍%Sjrhd remsh,a mkiaoyil uqo,a wem yd remsh,a ,la‍I my ne.ska jQ YÍr wem folla u; ksoyia lr we;'
Tyqf.a wem ,nd.ekSu fjkqfjka Wmjdi orejka frday,a .; lsÍï lsßfmùï wdÈ kdkm%ldr ixisoaê miq.sh ld,fha jd¾;d jQ w;r ;u ÈhKshf.a wikSm ;;ajh yd fï jif¾ idudkH fm< úNd.hg fmkS isàug kshñ; hhs wêlrKhg bÈßm;a jQ  lreKq u; wem ,nd§u isÿ lr we;'
uka;‍%Sjrhdf.a úfoia .uka ;ykï lr we;s w;r úfoia .uka n,m;‍%h wêlrK Ndrhg f.k we;'
fld,U cd;sl frdayf,a m‍%;sldr ,nñka isák uka;‍%Sjrhd .s,ka r:fhka wêlrKhg meñK we;s w;r wem ,nd §fuka miq kej; j;djla frday, n,d .sfhah'


 

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter