HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  

fïc¾ ckrd,ajrhdf.a ksjfia jev l<
,dkaia fldam%,af.a wNsryia urKh


.cnd frðfïka;=fõ fiakd úOdhl fïc¾ fckrd,a WNh fmf¾rdf.a l|dfka msysá ksjfia rdcldß l< finf,l=
yÈisfha ñhhdu fï jkúg ielhg ;=vqÿka urKhla njg m;aj ;sfí'
Tyq f.< je<,df.k ishÈú kidf.k we;s njg tla wjia:djl§;a ßh
wk;=rla ksid ñh.sh njg ;j;a wjia:djl§;a {d;Skag okajd ;sîu;a u< isrer isú,a we÷ï wkaojd Ndrfok ;=re
{d;Skag lsisjla oek.kakg fkdyelsùu;a ielhg fya;=ù ;sfí'
ñh.sh ,dkaia fldam%,a î'ã'tï fifkúr;ak fïc¾ ckrd,ajrhdf.a ksjfia wrlaleñfhl= f,i fiajh lrk ,o wfhls' wjika jrg ksjdvqj ioyd meñKs fuu fin,d miq.sh 31 jkod rdcldß ioyd msg;aj f.dia we;s w;r Tyqg ish Èú kid.kakg ;rï fya;=jla fkd;snQ nj uõmshka yd ys;j;=kao mjid ;sfí'Èk lsysmhlg miq meñKs hqo yuqod ks,Odßka {d;Skag okajd we;af;a ,dkaia fldam%,ajrhd yÈis
wk;=rlg ,laj we;s njhs'  miqj okajd we;af;a f.< je<,df.k ñh.sh njhs' isrer muKla ksjeishkag Ndr fok wjia;dj olajd l=ula isÿùo hkak yßyeá meyeÈ,s lr ke;'
flfia fj;;a fï .ek we;sjQ ielh u; {d;Ska rd.u frdayf,ka úuiQ úg miq.sh ld,fha tjeks frda.sfhl= wk;=rla fyda lsisÿ fya;=jla u; we;=<;a lr fkdue;s nj ;yjqre lr ;sfí' fmd,sisfhka úuiQ úg fujeks isoaêhla ;ukag
jd¾;d ù fkdue;s nj okajd we;'
ta ksid urKh ielhg ;=vq§ we;s neúka isoaêh iïnkaOfhka ñh.sh fin,df.a {d;Ska lelsrdj fmd,sishg meñKs,a,la isÿlr ;sfnhs'
{d;Skaf.a ielh u; wo Èkfha§ h<s mYapd;a urK mÍlaIKhla mj;ajkakg kshñ;h'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter