HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Nawalapitiya acciden  

ßhÿref.a f*daka flda,a tl w;f¾
nia r:h wä 300 la m%md;fha

urK 2 hs 63 la frdayf,aBfha ^5& oyj,a kdj,msáfha isg fodf,diandf.a olajd Odjkh lrñka ;snqK ,x.u nia r:hla wä 300 l m%md;hlg fmr<Su ksid uy;a úkdYhla isÿ úh'
fuu nia r:h meojQ ;eke;a;d jx.= iys; l÷ wdY%s;
m%foaYfhys wjodku fkd;ld tla w;lska cx.u ÿrl:kh lfka
;ndf.k fjk;a l,amKdjlska wfkla w;ska nia r:h meoùu ksid m%md;h fj; nia r:h .uka lr ;sfí'nia r:h fmrf<k wjia:dfõ tlajru ;sßx. ;o l<;a ta jkúg iu;=,s;;dj  fkdue;sj f.dia ;snQ ksid wä 300 l muK m%md;h lrd nih weo jeáKs'wk;=ßka 2 fol= ñh.sh w;r 63 lg wdikak msßilg ;=jd, ,nd we;' ñh.sh fofokd ;Hd.rdcd kue;s 54 yeúßÈ mqoa.,fhl= yd mdlH fida;s kue;s 57 yeúßÈ ldka;djls' ;=jd, ,enQjka w;r isiqka 17 la ldka;djka 20 la yd msßñka 26 la isák nj frday,a wdrxÑ i|yka lrhs'
wk;=r .ek woyia oelajQ nia r:fha isá fndfyda wh okajd isáfha ;reK ßhÿre u.Ska .ek lsisÿ ie,ls,a,la fkdolajd cx.u ÿrweu;=ï j, £isáñka nia r:h Odjkh lsÍu fuu úkdYhg fya;=jQ njhs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter