HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

mahindananda & senani wedding  

uyskaodkkao & Èuq ÈhKsh fiakdks hq. Èúhg


ysgmq wud;H uyskaodkkao wÆ;a.uf.a ish m<uq ìßhf.ka Èlalidoh ,nd.ekSfuka miq wo ^28&h<s;a hq. Èúhg msúis nj foaYmd,k wdrxÑ jd¾;d lr ;sfí'1964
Wmka 53 yeúßÈ uyskaodkkao újdy Èúhg msúfikafka ysgmq w.%dud;H È'uq'chr;ak uy;df.a ÈhKshl jk fiakdks
chr;ak iu.hs'weh ñka by; újdy ù isáfha wud;H ÿñkao Èidkdhl iu.ska ùuo úfYaI;ajhls'
rdc.sßfha msysá uyskaodkkao wÆ;a.uf.a ysgmq wud;Hjrhdf.a ksjfia fuu újdy
W;aijh meje;ajqK w;r tu wjia:djg foaYmd,k{hska lsysm fofkl= tlaj isáhd'ysgmq w.ue;s Èuq iy Tyqf.a mq;a wkqrdO chr;ak fuys§ idlaIs w;aika lrk ,o njo jd¾;dfjhs' wo fuf,i kS;sfhka újdy jqj;a miq.sh jir lsysmh mqrdu Tjqka fofok isáfha tlgh' wo rd;%S tu ksjfia m%sh iïNdIKhlao mj;ajkakg lghq;= fhdod we;'
újdyfhka wk;=rej fld<U .dÆuqjfodr ‘f.d,af*ia fydag,fha‘ ysgmq weu;sjrhd uOq iuh .; lrkq we;s nj;a ta w;rjdrfha ta wi,u meje;afjk taldnoaO úmlaI uehs Èk <shg tlajkq we;s nj;a mejiqKd'Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter