HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

Budee Keerthisena  

thd b;d,sfha úoHd m¾fhaIsldjla
& nqä ìßh .ek lshhs


isysk foaYfhka "ñ,af, fidhd" ud;d wd§ Ñ;%mg ks¾udKh lsÍug odhljQ úYajkd;a nqoaêl lS¾;sfiak fyj;a nqã lS¾;sfiak miq.shod hq. Èúhg t<eUqKd' iskudj ;=< fid÷re wiïu; ß;shl ks¾udK lrkafkl= f,i
m%lg Tyq fndfyda l,dlrejkaf.a iyDo ys;jf;ls' kuq;a Tyqg mqoa.,sl Ôú;fha
ms<sfj<
wvqh' újdyh m%udo jQfha fï ksidh'Tyqf.a oeka jhi 50 ls'
È.= lf,l mgka Tyq iu. fmñka fj¿K b;d,sfha k;d,shd iu. újdy ux.f,da;aijh miq.sh od  fldiajdäfha msysá nqãf.a ksjfia§ meje;a úKs'Tyq ta .ek fufia lshd we;'újdyh;a tlal nQäf.a Ôúf;a wÆ;a jqKdo@
Ôúf;a f,dl= fjkila isoaOfj,d we;s' kuq;a uu ta ;rï .eUqßka ta fjki Ndr.kafka kE'

 weh úfoaYsl ldka;djla' Tn fofokd tl;= lf<a iskudjo@
fldfy;au kE' wms fokakdj tl;= l< ksñ;a; fldfy;au iskudj kï ‍fkfjhs' uu wehj hqfrdamfha§ y÷kd.;af;a fndfydu f<ka.;= ñ;=ßhla yeáhg' jD;a;sfhka weh úoHd m¾fhaIsldjla'

 iskudjg iïnkaO flfklaj újdy lr.kafkau keye lshk u;fha nQä ysáho@
Tõ' tod b|,du l,djg iïnkaO flfklaj ‘ìß|’ lr.kak uf.a leue;a;la ;snqfKa keye' uq¿
f,daflu fï *S,aâ tl tlu úÈhhs' tal wms ljqre;a okak fohla' fudlo ks;r úúO whj wdY%h
lrkak yuqfjkjd' ta yuqùï mqoa.,sl .egÆ olajd ÿrÈ. hk fj,dj,a ´k ;rï ;sfhkjd'

 újdyh l,dlrejdf.a wjidkhhs lsh,d lshukla wy,d ;sfhkjdo@

tal kï okafk kE b;ska' óg l,ska uu lido ne|,d keyefka'

 fï ne£u ksid ys;kak ;sfhk ksoyi iSudfj,d keoao@
yeuodu uu iskudfõ kshe¿fKa úfõlSjhs' jD;a;sh yeáhg tal i,l,d uu fjfyis,d keye' ta
jf.au iïudk b,lal lr,d jev lr,;a keye' uf.a jevj,g lsishï iSudjla ;snqKd kï ta iSudj
;uhs uf.a ;Dma;sh' bÈßhg;a ksoyfia ys;ñka ksoyfia jev lrkjd'


Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter