HIRU FM LIVEHIRU FM LIVE

HOT POSTS

Latest Video

Hiru News 7 - 10.04.2014
MTVsports Newsfirst 12.30PM News 10th April 2014
Live@12 News 10.04.2014
shakthi lunch time news 10th April 2014 1 00pm
ITN Noon News 10.04.2014
Aathma 72 - 10.04.2014
Waraamali 17 - 10.04.2014
Ranaa 24 - 10.04.2014
Sneha 49 - 10.04.2014
Swapna 188 - 10.04.2014 Svapna
Sanda Savi 145 - 10.04.2014
Muthu Palasa 223 - 10.04.2014
Chaya 242 - 10.04.2014
Punchi Walauva 21 - 10.04.2014
Hiru Thaniwela 339 - 10.04.2014
Aththamma 277 - 10.04.2014
Swarnapali 59 - 10.04.2014 Svarnapali
Pabasara 77 - 10.04.2014
Kolamba Ahasa 45 - 10.04.2014
Tharumali - 297 - 10.04.2014
Pura Kalani 03 - 10.04.201403 - 10.04.2014
Thurya 486 - 10.04.2014
Sihina Sakmana 34 - 10.04.2014
Reana 24 - 10.04.2014
Gini Awi Saha Gini Keli Episode 04- 10/04/2014
http://imagizer.imageshack.us/a/img534/6607/n662.jpg
Para Walalu 47 - 10.04.2014
Mulpituva 10.04.2014 Mulpituwa
Davase Paththara 10.04.2014
Lagna Palaa Pala 10-04-2014
8 Pass 09.04.2014
Pati Roll 08.04.2014
Hathdinnath Tharu 10.04.2014

Ads 468x60px

Featured Posts

News  


nïn,msáfha mdi,a isiqúh
mdif,a md,fuka mek

Èúkid.ekSfï ;e; wmeyeÈ,shs


fmf¾od ^15& WoEik nïn,msáh uqia,sï ldka;d úoHd,fha
 15 yeúßÈ isiqúhla‌ tu mdif,a wxY hdlrñka msysgd we;ehs mejfik md,ulska Èúkid.ekSfï woyiska ìug mekSu ksid ;=jd,
,nd frday,a .; lr ;sfí'fuu md,u msysgd we;af;a mdif,a oaú;Shsl wxYh;a" m%d:ñl wxYh;a iïnkaO lrk ia:dkhl jk w;r wä 24 la muK Wil md,ula jk njo mejisKs'fujr idudkH fm< úNd.hg fmkS isàug kshñ; fuu isiqúh tÈk mdi,a ld,h ;=< fuu md,u wi<g meñK we;af;a 10'30 g muKh' weh mkskakg ;e;a lrk wdldrh lsisfjl= ksÍlaIKh lr ke;'
md,fuka jegqK miq fl¢ß.dñka my< weh isákq ÿgq .=rejßhl jyd wehj frday,a .; lrkakg lghq;= lr ;sfí'
md,fuka mekSfuka wef.a foll=f,a yd w;l wia‌:s ì£ f.dia‌ fldkaog o ydks isÿù ;sfí'
isoaêh iïnkaOfhka frdayf,a isáh§ wef.a m%ldYhla ,nd.kakg fmd,sish W;aidy l<o fya;= lsj fkdyels nj mjiñka weh m%ldYhla ,nd§ ke;'
fï jkúg weh frdayf,ka msgj f.dia ksjfia úfõlfhka miqjk nj jd¾;dfõ' wehf.a jeä f;dr;=re fidhkakg fmd,sish Wkkaÿù ;sfí'
fld<U fgdßkagka udjf;a mÈxÑldßhl nj lshk wehf.a mshd úfoia.;j isák wfhls' uj yd nd, fidhqßh iu. weh ksjfia jdih lrk w;r fmd,sish mjikafka wehf.a mqoa.,sl Ôú;fha fyda mjqf,a lsishï m%Yakhla ksid udkisl wd;;shg m;aj fï wdldrhg mkskag W;aidy lr  we;ehs iel njhs'
weh fidrlula isÿ l< njg isiq kdhsldjka l< ;rjgqjla ksid wehg mdif,a§ is;a ìfËk hul= isÿjQjdo hkak .eko fjku mÍlaIKhla werö we;' nïn,msáh fmd,sia ldka;d yd <ud tallh fï .ek jeäÿr mÍlaIK isÿlrk w;r Bfha iji wehf.ka m%ldYhla ,nd.kakg kshñ;j ;sìKs'

Recent Posts

My Blog List

HOT GALLERY

ලිංගික අධ්‍යාපනය

Counter